Председателят на ОбС Андон Тодоров свиква извънредна сесия заради удължаването на 5 % отстъпка за данъците на гражданите

Председателят на ОбС Благоевград-Андон Тодоров свиква извънредна сесия на 15 май 2020 г. /петък/ от 09.30 часа в зала „22 ри Септември“ в Община Благоевград.

На днешно заседание Председателският съвет към Общински съвет Благоевград, одобри дневния ред от 27 точки. Сред тях има и точка срязана с удължаването на 5 % отстъпка за данъците на гражданите. Удължението ще бъде до края на юни, а не както беше до сега- до края на април.

През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, преплитали до 30 юни таксата за битови отпадъци за цялата година.

Промените влизат в сила от 1-ви май 20 20 г.

Ще бъде предложено, заседанието да се проведе при закрити врати за граждани, предвид епидемиологичната обстановка и предписанията на здравните власти.

Представители на медии ще могат да присъстват и отразяват!

Ето и дневния ред:

 1. Предложение № 60-00-125/21.04.2020 г., относно проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.
  Докл. – Владимир Пандев – Председател на КБФЕ
 2. Предложение № 60-00-126/22.04.2020 г., относно удължаване срока за погасяване на общинския дълг, поет за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.
  Докл. – Владимир Пандев – Председател на КБФЕ
  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
 3. Предложение № 60-00-124/21.04.2020 г., относно приемане на актуализирания списък на общински жилищен фонд на Община Благоевград за 2020 година.
  Докл. – Любомира Хамбарджйска – Председател на КСЖП
  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
 4. Предложение № 60-00-140/28.04.2020 г., относно изменение на Решение № 30 по Протокол № 6 от 14.04.2020 г. на Общински съвет Благоевград.
  Докл. – Владимир Пандев – Председател на КБФЕ
  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
 5. Предложение № 60-00-139/28.04.2020 г., относно предоставяне на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Благоевград“ ЕООД за безсрочно и безвъзмездно стопанисване и управление на инсталация за медицински газове.
  Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
  – Владимир Пандев – Председател на КБФЕ
 6. Предложение № 60-00-117/09.04.2020 г., относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.
  Докл. – Цветозар Балабанов – Председател на КЗ
  – Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП
 7. Предложение № 60-00-56/18.02.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
  Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
 8. Предложение № 60-00-67/24.02.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
  Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
 9. Предложение № 60-00-128/23.04.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
  Докл. – Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
 10. Предложение № 60-00-110/08.04.2020 г., относно даване съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти – публична общинска собственост.
  Докл.- Красимир Роячки – Председател на КИИНП
 11. Предложение № 60-00-87/17.03.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод ф90 до имот с идентификатор 20540.25.30, местност “Дома” по кадастрална карта на землище с. Делвино, общ. Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имоти с идентификатори 20540.38.145 (полски път – общинска собственост) и 20540.38.149 (полски път – общинска собственост) по кадастрална карта на землище с. Делвино, общ. Благоевград и даване съгласие за преминаване през имот общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.
  Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 12. Предложение № 60-00-83/11.03.2020 г., относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП) за трасе на нов водопровод ø90 до поземлен имот с идентификатор 24367.13.17, местност „Атанасова падина“ по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград с трасе и сервитути, ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 24367.13.388 (път IV клас – общинска собственост), 24367.13.380 (полски път – общинска собственост) и 24367.13.23 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.
  Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 13. Предложение № 60-00-86/12.03.2020 г., относно Одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел. захранване до имоти с № 029020, № 029021, № 029022 и № 029019, местност „Сиврийте”, землище на с. Българчево, общ. Благоевград с трасе и сервитут, засягащ и ограничаващ ползването на имоти с № 000200 (напоителен канал-общинска собственост) и № 065011 (за селскостопански, горски, ведомствен път- общинска собственост) в землището на с. Българчево, общ. Благоевград и даване съгласие за преминаване през общински имоти по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.
  Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 14. Предложение № 60-00-96/31.03.2020 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-17/ 16.09.2019г. от Грозденка Лазарова Мацова и Александър Симеонов Вакашински, за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 04279.628.103 по кадастралната карта на гр. Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006г. от Изпълнителния директор на АК, целият с площ от 410 кв.м, представляващ УПИ XXII- 4799 /двадесет и две-четири седем девет девет/, кв. 5 /пет/ по плана на кв. „Струмско”- Благоевград, съгласно ЗРП одобрен със Заповед № 889/10.11.1997 г. на Кмета на Община Благоевград.
  Докл. – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
  – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 15. Предложение № 60-00-114/08.04.2020 г., относно поправяне на Решение № 107 по Протокол № 6 от 22.04.2019 г. на Общински съвет Благоевград.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
 16. Предложение № 60-00-111/08.04.2020 г., относно изменение на Решение № 257 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 27.09.2019 г., поради допусната очевидна фактическа грешка.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 17. Предложение № 60-00-133/27.04.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.38.18, образуван от имоти с идентификатори 04279.38.10 и 04279.38.11, местност “Кури дере- Ш.22” по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от “нива” за “търговски обект, заведение за обществено хранене, склад за промишлени стоки и автомивка”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- “Жм”; Височина на застрояване- до 10.00м; Кинт- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 40%.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
 18. Предложение № 60-00-79/11.03.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 30702.21.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-462/15.07.2019г. на изпълнителен директор на АГКК Благоевград, местност “Мааджирското” землище на с. Зелен дол, общ. Благоевград, за промяна предназначението от “нива” за “цех за сглобяване на мебели, склад за материали и готова продукция“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
  Устройствена зона- “Пп”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
 19. Предложение № 60-00-78/11.03.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 30702.78.339 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-462/15.07.2019г. на изпълнителен директор на АГКК Благоевград, местност “Крачаница” землище на с. Зелен дол, общ. Благоевград, за промяна предназначението от “нива” за “цех за сглобяване на части за автомобили, склад за материали и готова продукция“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
  Устройствена зона- “Пп”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
 20. Предложение № 60-00-81/11.03.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 30702.25.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-462/15.07.2019г. на изпълнителен директор на АГКК Благоевград, местност “Мемишица” землище на с. Зелен дол, общ. Благоевград, за промяна предназначението от “нива” за “цех за сглобяване на алуминиева дограма, склад за материали и готова продукция“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
  Устройствена зона- “Пп”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ – 20%.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
 21. Предложение № 60-00-80/11.03.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 30702.25.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-462/15.07.2019г. на изпълнителен директор на АГКК Благоевград, местност “Мемишица” землище на с. Зелен дол, общ. Благоевград, за промяна предназначението от “нива” за “автосервиз и пункт за технически прегледи“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
  Устройствена зона- “Пп”; Височина на застрояване- до 10.00 м; Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 20%.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
 22. Предложение № 60-00-77/10.03.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 30702.22.1, местност „Ягоденица“ по кадастрална карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива” за „цех за конверторни печки и цех за електроника, склад за материали и готова продукция”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
  Устройствена зона- „Пп”;
  Височина на застрояване- до 10.00м;
  Максимална стойност на Кинт.- 2.5;
  Плътност на застрояване- максимум 60%;
  Плътност на озеленяване- минимум 20%.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
 23. Предложение № 60-00-70/24.02.2020 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, на имот с идентификатор 04279.162.2 в местността „Гладно бърдо“ по кадастралната карта на Благоевград за коригиране на явна фактическа грешка с цел предвиждане на предимно производствена зона устройствена зона „Пп”, съгласно ПУП-ПЗ, одобрен със Заповед № 1726/14.08.2008 г. на Кмета на Община Благоевград:
  Максимална стойност на Кинт.- 2.5;
  Плътност на застрояване- макс. 60%;
  Плътност на озеленяване- мин. 20%.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 24. Предложение № 60-00-72/24.02.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с № 106.2059 по плана на новообразуваните имоти на местност „Требаница”, землище на с. Дъбрава, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива” за „вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
  Устройствена зона- „Ов”;
  Височина на застрояване- до 7.0 м;
  Максимална стойност на Кинт.- 0.8;
  Плътност на застрояване- максимум 40%;
  Плътност на озеленяване- минимум 50%.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
 25. Предложение № 60-00-112/08.04.2020 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имот с идентификатор 57159.59.12, местност „Под междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона- „Пп“ със следните устройствени показатели:
  Височина на застрояване- до 10.00м;
  Максимална стойност на Кинт- 2.5
  Плътност на застрояване- максимум 60%;
  Минимална озеленена площ- 20%.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
 26. Предложение № 60-00-123/21.04.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.151.5, местност „Колибите“ по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от “нива” за “гробищен парк, стена за полагане на урни, складове, офиси, крематориум, гараж за катафалки, многоетажни оборотни гробници, надземни гробници тип мавзолей, гробници тип крипта и костници, зала за граждански ритуал, зала за възпоменания, плътна ограда до 2,20м.“ при спазване на устройствена зона- “Тгп”.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП
 27. Предложение № 60-00-136/28.04.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 30702.77.12 по кадастрална карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград за промяна предназначението от „за животновъдна ферма” в „за складове и офиси”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
  Устройствена зона- „Пп”;
  Височина на застрояване- до 10.00м;
  Максимална стойност на Кинт.- 2.5;
  Плътност на застрояване- максимум 60%;
  Плътност на озеленяване- минимум 20%.
  Докл. – Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
  – Красимир Роячки – Председател на КИИНП

Свързани новини

В село Бистрица отбелязаха Тодоровден

vesito

Мъже се млатиха в частен дом в Разлог, двама пострадаха

vesito

Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР Благоевград

vesito

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.