Хороскопът за днес! Ядове за две зодии…

ОВЕН

Днес за вас са мно­го важ­ни кон­так­ти­те. От­кри­ват се прек­рас­ни въз­мож­нос­ти да удо­влет­во­ри­те ин­те­ре­си­те си, още по­ве­че че ще дей­ства­те пер­фек­тно вярно в съз­да­де­на­та си­туа­ция. Хар­мо­нич­ни­те от­но­ше­ния с дру­ги­те са га­ран­ция за пос­ти­га­не на ус­пе­хи. У до­ма ще се рад­ва­те на хар­мо­нич­ни от­но­ше­ния. Не се ув­ли­чай­те по не­съ­щес­тве­но­то.

ТЕЛЕЦ

Ра­бот­ният ден ид­ва с но­ви пре­диз­ви­ка­телс­тва, към кои­то трябва да под­хо­ди­те с уве­ли­че­но вни­ма­ние. Не се пре­по­ръч­ва да рис­ку­ва­те, но пък е важ­но да сте ре­ши­тел­ни. Неп­рия­тнос­ти­те за деня зас­ягат ма­те­риал­ни­те ин­те­ре­си, въз­мож­ни са фи­нан­со­ви ядо­ве. Па­зе­те се от из­ма­ми от близ­ки хо­ра. Ще осъ­щес­тви­те пла­но­ве­те си, ам­би­ци­ра­ни сте.

БЛИЗНАЦИ

Ни­що чуд­но да за­поч­не­те деня с неп­рия­тнос­ти. Оче­рта­ват се ядо­ве от фи­нан­со­во ес­тес­тво. Не из­пус­кай­те нер­ви­те си, не по­каз­вай­те аг­ресив­но по­ве­де­ние. Денят е мно­го бла­гоп­рия­тен за кон­так­ти, из­пък­ва ин­те­рес­но за­поз­нанс­тво. Слу­жеб­ният ден ще бъ­де нап­рег­нат по­ра­ди мно­го ра­бо­та, с коя­то сте се зах­ва­на­ли.

РАК

Сряда е дос­та нап­рег­нат ден, но се свър­зва с въз­мож­нос­ти за фи­нан­со­ви при­хо­ди. При някои Ра­ци съ­щес­тве­но зна­че­ние за лю­бов­ни­те им де­ла ще има ед­но за­поз­нанс­тво. Денят оба­че ще изи­ска да проявят ка­те­го­рич­ност, да бъ­дат ре­ши­тел­ни. Вни­ма­вай­те да не до­пус­ка­те греш­ки и при ра­бо­та с па­ри. Пре­це­не­те об­стоя­телс­тва­та.

ЛЪВ

Денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с мно­го ра­бо­та и необ­хо­ди­мост от спеш­но за­ми­на­ва­не. Не е из­клю­че­но да се сблъс­ка­те с ядо­ве. Кон­так­ти­те ви оба-че из­глеж­дат дос­та пол­зот­вор­ни. Ще ви за­рад­ва и за­поз­нанс­тво с ин­те­ре­сен чо­век. Оче­рта­ват се ма­те­риал­ни при­до­бив­ки. В служ­ба­та бъ­де­те по-от­стъп­чи­ви. Хар­мо­ни­зи­рай­те от­но­ше­ния­та си с ко­ле­ги­те.

ДЕВА

Сряда е нап­рег­на­та, не сте пред­па­зе­ни от ядо­ве. Вни­ма­вай­те в кон­так­ти­те. Стре­ме­те се да за­па­зи­те как­то вът­реш­на­та си ура­вно­ве­се­нос­т, та­ка и хар­мо­нич­ни­те взаи­моот­но­ше­ния с око­лни­те. Не сте ли­ше­ни от ус­пех, осо­бе­но зае­ти­те с твор­чес­ки труд. Оба­че ще ви се на­ло­жи да напра­ви­те ком­про­мис. Ще има­те ус­пех в пре­го­во­ри.

ВЕЗНИ

За Вез­ни­те се наб­лю­да­ват ядо­ве и неп­рия­тнос­ти днес, кои­то са ва­лид­ни най-ве­че за де­ло­вия жи­вот. Бъ­де­те въз­дър­жа­ни и не се опи­твай­те из­кус­тве­но да ус­кор­ява­те хо­да на съ­би­тия­та. Наб­лег­не­те на кон­так­ти­те. Чрез тях има­те ма­те­риа­лен шанс, ще удо­влет­во­ри­те и лю­бов­но­то си нас­трое­ние. Не е из­клю­че­но да въз­ник­нат проб­ле­ми.

СКОРПИОН

Сряда ид­ва с пром­яна око­ло вас. Денят е мно­го къс­мет­лий­ски и въп­ре­ки спън­ки­те ще пос­тиг­не­те зап­ла­ну­ва­но­то. Има­те прек­рас­ни въз­можнос­ти за ма­те­риал­ни при­до­бив­ки, за из­год­ни кон­так­ти и пол­зот­вор­но пъ­ту­ва­не. Еве­нтуал­ни­те неп­рия­тнос­ти са лю­бов­ни, но не ста­ва ду­ма за не­що съ­щес­тве­но. Биз­нес­ме­ни­те да се пазят от про­во­ка­ции.

СТРЕЛЕЦ

Сряда е пе­че­ливш, но в мно­го слу­чаи ще се на­ло­жи да бъ­де­те ре­ши­тел­ни, да дей­ства­те бър­зо. Не е из­клю­че­но и спеш­но за­ми­на­ва­не. Обмисл­яйте ре­ше­ния­та си и вни­ма­вай­те да не пра­ви­те греш­ки. В ра­бо­та­та си не пре­неб­рег­вай­те мне­ние­то и пре­по­ръ­ки­те на по-опи­тни от вас хора. Ра­бо­та­та ви ще от­крие по-ши­рок хо­ри­зонт за из­ява, бъдете последователни и целенасочени.

КОЗИРОГ

Оче­вид­но по­ве­че­то Ко­зи­ро­зи са ро­ман­тич­но нас­трое­ни и на­да­ли ще имат же­ла­ние за ра­бо­та. Дей­стви­тел­но сряда е ху­бав за лю­бов, но внима­вай­те да не си съз­да­де­те ядо­ве в служ­ба­та. От­кри­ват се въз­мож­нос­ти за ма­те­риал­ни при­хо­ди ве­роя­тно чрез ед­но за­поз­нанс­тво по фи­нансо­ва ли­ния. От­кри­ват се въз­мож­нос­ти за нап­ре­дък в дейността, с която сте се заели.

ВОДОЛЕЙ

Няма да съ­жал­ява­те и да за­гу­би­те нап­раз­но вре­ме­то си, ако се ор­иен­ти­ра­те към сре­щи и кон­так­ти. Има­те въз­мож­нос­ти да удо­влет­во­ри­те как­то емо­цио­нал­ни­те си пот­реб­нос­ти, та­ка и ма­те­риал­ни­те ин­те­ре­си. За някои Во­до­леи сряда се свър­зва с но­вос­ти. Други от вас са вяли и отпуснати поради здравос­лов­но не­раз­по­ло­же­ние, кое­то ще се от­ра­зи вър­ху де­ла­та им.

РИБИ

Не сте пред­па­зе­ни от ядо­ве вкъ­щи днес, но ако сте въз­дър­жа­ни, ще ус­пее­те да хар­мо­ни­зи­ра­те от­но­ше­ния­та. Денят е до­бър за ма­те­риал­ни де­ла и про­веж­да­не на кон­так­ти. Ще ви рад­ват при­до­бив­ки и раз­ре­ша­ва­не на важ­ни за вас за­да­чи. За някои нео­чак­ван шанс. Днес ще се ос­во­бо­ди­те от проб­лем не без помощта на високопоставен човек, кой­то от дъл­го вре­ме ви без­по­кои.

Свързани новини

ЗВЕЗДНО МЕНЮ: Сръбски готвач храни без чесън звездите от „Откраднат живот“ – Милош Перич разкри кулинарните тайни в сериали

Regiona

Телец бъдете готови за изненади, Рак време е за трупане на сили и средства, Водолей прогнозите за днешния ден са доста добри

bilyana

Вашият хороскоп за днес, 06.12.2019 г.

Regiona

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.