Хороскопът за днес! Спокоен ден за две зодии…

ОВЕН
В съ­бо­та проя­ва­та на дес­по­ти­зъм и ег­ои­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е про­дик­ту­ва­но от съм­не­ния­та, че някой ви шпио­ни­ра и оча­ква­те да ви нав­ре­ди. Възмож­но е някой от хо­ра­та око­ло вас да е проя­вил не­так­тич­но лю­бо­питс­тво по ва­ши­те де­ло­ви или лич­ни въп­ро­си. Въз­дър­жай­те се от гнев­ни реак­ции.

ТЕЛЕЦ
Труд­на бор­ба водят Тел­ци­те, за да пос­тиг­нат ус­пе­хи­те, кои­то ще ги за­до­волят. В та­зи връз­ка съ­бо­та бе­ле­жи по­ред­ния ус­пех при вас. В па­рич­ни­те де­ла ре­зул­та­ти­те са по­ло­жи­тел­ни. Ще ус­та­но­ви­те кон­так­ти с влия­тел­ни хо­ра, от кои­то ще по­лу­чи­те подкре­па за реа­ли­за­ция на ва­ша идея. Ус­пешно пъ­ту­ва­не по биз­нес де­ла.

БЛИЗНАЦИ
Днес Близ­на­ци­те са из­нер­ве­ни. Ра­бо­ти­те им не вървят доб­ре и сякаш не­чия зла воля ги тлас­ка към про­вал. Ва­шият де­ло­ви жи­вот в съ­бо­та ще бъ­де проб­ле­ма­ти­чен, изгра­де­но­то с мно­го труд ще съ­си­пе­те за крат­ко вре­ме. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни и пра­вил­но раз­гра­ни­ча­вай­те влия­ния­та, ока­зва­щи влия­ние вър­ху ра­бо­та­та ви.

РАК
Ва­ши­те дей­ствия са точ­но раз­че­те­ни в съ­бо­та и ос­та­ва да ги при­ло­жи­те на прак­тика. Въз­мож­но е да пос­лед­ват про­ме­ни, но не ви­на­ги в по­ло­жи­тел­ния сми­съл на дума­та. При някои от вас не­га­ти­вен раз­вой мо­же да има в служ­ба­та, а при биз­нес­ме­ните днес са ва­лид­ни про­мен­ли­ви ус­ло­вия за дей­нос­тта.

ЛЪВ
В съ­бо­та за­поч­ва ци­къл на про­фе­сио­нал­но раз­ви­тие с под­чер­та­ни по­ло­жи­тел­ни ха­рак­те­рис­ти­ки за Лъв. В служ­ба­та нас­тъп­ват бър­зи про­ме­ни и вие оча­ква­те с го­товност по-на­та­тъш­но­то раз­ви­тие на въп­ро­са. Не прояв­явай­те сла­бост, за­що­то ще ви ата­ку­ват хо­ра, от кои­то за­висят те­зи про­ме­ни.

ДЕВА
Спо­ред вас тър­пе­ние­то е пътят към ус­пе­ха. Съ­бо­та е неу­до­бен ден и из­ди­га пред Де­ва прег­ра­ди, кои­то имат по-гол­ямо лич­но зна­че­ние, от­кол­ко­то да съз­да­ват де­ло­ви зат­руд­не­ние. Се­га трябва да се съоб­раз­ява­те с въз­мож­нос­ти­те, кои­то ви препя­тстват, и да бъ­де­те гъв­ка­ви. Не раз­чи­тай­те на чужда по­мощ.

ВЕЗНИ
Ед­нов­ре­мен­но по­ло­жи­тел­но и от­ри­ца­тел­но е влия­ние­то на звез­ди­те вър­ху Вез­ни в съ­бо­та. Вър­ху лич­но­то ви са­мо­чувс­твие и жиз­не­ния то­нус влия­ние­то е бла­гоп­риятно, кое­то ви пра­ви слън­че­ви. Денят ви в служ­ба­та ще бъ­де ус­пе­шен. Проб­ле­ми очаквай­те в до­ма си, ту­ши­рай­те раз­ног­ла­сия­та с близ­ки­те си.

СКОРПИОН
Скор­пио­ни­те днес са спо­кой­ни, из­лъч­ва­щи ене­ргия и кра­со­та, кои­то са зас­тъ­пе­ни във фи­зи­чес­ки и ду­ше­вен план. Нас­тъп­ват про­ме­ни в прия­тел­ския кръг. Ще се срещ-не­те с но­ви хо­ра и ще ус­та­но­ви­те трай­ни прия­тел­ски от­но­ше­ния. В биз­не­са при Скор­пио­ни­те ще има нап­ре­же­ние, но то няма да съз­да­де неп­рия­тнос­ти.

СТРЕЛЕЦ
Не би­ва да уни­ва­те и да пре­жив­ява­те всич­ки неп­рия­тни мо­мен­ти по фа­та­лен начин. В съ­бо­та вие сте не­пок­ла­ти­ми, неб­ла­гоп­рия­тни­те про­ме­ни за деня се от­насят за по-емо­цио­нал­ния тип от Стре­лец, свър­за­ни с лю­бов­ни стра­да­ния. За ста­бил­ни­те меж­ду вас ус­пе­хи­те про­дъл­жа­ват, до­вере­те се на прияте­ли. Помощ ще получите от човек, който си е дошъл от чужбина.

КОЗИРОГ
Нео­чак­ва­ни про­ме­ни ще ви ка­рат да под­дър­жа­те със­то­яние на бди­тел­ност, ка­то не трябва да раз­кри­ва­те на­ме­ре­ния­та си пред ни­ко­го. Наб­ли­жа­ва вре­ме за ка­чес­твен скок при вас, за кой­то трябва да се под­гот­ви­те. За­ни­ма­ва­щите се с тър­го­вия Ко­зиро­зи имат доб­ри шан­со­ве да спечелят. Затормозни са някои за пари, дадени на друг човек на заем. В очакване сте да ви върнат дължимото и сте напрегнати.

ВОДОЛЕЙ
В съ­бо­та ва­шият ус­пех е га­ран­ти­ран и ни­що не ви спи­ра да го за­вою­ва­те. То­ва се от­нася до ва­шия про­фе­сио­на­лен жи­вот. В служ­ба­та няма да лип­сват и прия­тни но­вини, кои­то ще да­дат но­ви въз­мож­нос­ти на някои. Ангажиментите ви са се увеличили, но пропорционално и заплащането е нагоре. В лю­бов­ния жи­вот при някои от вас е нас­тъ­пи­ло ле­ко ох­лаж­да­не на от­но­ше­ния­та.

РИБИ
Ус­пеш­на е съ­бо­та, де­ла­та ви ще бъ­дат под­по­мог­на­ти от прия­те­ли. На слу­жеб­но ни­во са въз­мож­ни някои про­ти­во­ре­чия и кон­фрон­ти­ра­не с ко­ле­ги или на­чал­ни­ци, но те са свър­за­ни с ра­бо­та­та в мо­мен­та и нямат неп­рия­тни пос­ледс­твия. За­си­лен е шансът за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки, пос­та­райте се да не го изпус­не­те. Не сте в позиция да диктувате на хората какво да направят днес.

Свързани новини

Нов обрат при Андреа и Кубрат Пулев?

Regiona

САМО В ПИК TV: Светлана Гущерова с безценен подарък към мъжа си и семейство му – ето с какво ги дари красавицата

Regiona

Рецепта на деня: Вкусни бисквити с доматен сок

Regiona

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.