Хороскопът за днес! Спокоен ден за две зодии…

ОВЕН
В съ­бо­та проя­ва­та на дес­по­ти­зъм и ег­ои­зъм е ха­рак­тер­на за мно­зи­на от Овен. То­ва е про­дик­ту­ва­но от съм­не­ния­та, че някой ви шпио­ни­ра и оча­ква­те да ви нав­ре­ди. Възмож­но е някой от хо­ра­та око­ло вас да е проя­вил не­так­тич­но лю­бо­питс­тво по ва­ши­те де­ло­ви или лич­ни въп­ро­си. Въз­дър­жай­те се от гнев­ни реак­ции.

ТЕЛЕЦ
Труд­на бор­ба водят Тел­ци­те, за да пос­тиг­нат ус­пе­хи­те, кои­то ще ги за­до­волят. В та­зи връз­ка съ­бо­та бе­ле­жи по­ред­ния ус­пех при вас. В па­рич­ни­те де­ла ре­зул­та­ти­те са по­ло­жи­тел­ни. Ще ус­та­но­ви­те кон­так­ти с влия­тел­ни хо­ра, от кои­то ще по­лу­чи­те подкре­па за реа­ли­за­ция на ва­ша идея. Ус­пешно пъ­ту­ва­не по биз­нес де­ла.

БЛИЗНАЦИ
Днес Близ­на­ци­те са из­нер­ве­ни. Ра­бо­ти­те им не вървят доб­ре и сякаш не­чия зла воля ги тлас­ка към про­вал. Ва­шият де­ло­ви жи­вот в съ­бо­та ще бъ­де проб­ле­ма­ти­чен, изгра­де­но­то с мно­го труд ще съ­си­пе­те за крат­ко вре­ме. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни и пра­вил­но раз­гра­ни­ча­вай­те влия­ния­та, ока­зва­щи влия­ние вър­ху ра­бо­та­та ви.

РАК
Ва­ши­те дей­ствия са точ­но раз­че­те­ни в съ­бо­та и ос­та­ва да ги при­ло­жи­те на прак­тика. Въз­мож­но е да пос­лед­ват про­ме­ни, но не ви­на­ги в по­ло­жи­тел­ния сми­съл на дума­та. При някои от вас не­га­ти­вен раз­вой мо­же да има в служ­ба­та, а при биз­нес­ме­ните днес са ва­лид­ни про­мен­ли­ви ус­ло­вия за дей­нос­тта.

ЛЪВ
В съ­бо­та за­поч­ва ци­къл на про­фе­сио­нал­но раз­ви­тие с под­чер­та­ни по­ло­жи­тел­ни ха­рак­те­рис­ти­ки за Лъв. В служ­ба­та нас­тъп­ват бър­зи про­ме­ни и вие оча­ква­те с го­товност по-на­та­тъш­но­то раз­ви­тие на въп­ро­са. Не прояв­явай­те сла­бост, за­що­то ще ви ата­ку­ват хо­ра, от кои­то за­висят те­зи про­ме­ни.

ДЕВА
Спо­ред вас тър­пе­ние­то е пътят към ус­пе­ха. Съ­бо­та е неу­до­бен ден и из­ди­га пред Де­ва прег­ра­ди, кои­то имат по-гол­ямо лич­но зна­че­ние, от­кол­ко­то да съз­да­ват де­ло­ви зат­руд­не­ние. Се­га трябва да се съоб­раз­ява­те с въз­мож­нос­ти­те, кои­то ви препя­тстват, и да бъ­де­те гъв­ка­ви. Не раз­чи­тай­те на чужда по­мощ.

ВЕЗНИ
Ед­нов­ре­мен­но по­ло­жи­тел­но и от­ри­ца­тел­но е влия­ние­то на звез­ди­те вър­ху Вез­ни в съ­бо­та. Вър­ху лич­но­то ви са­мо­чувс­твие и жиз­не­ния то­нус влия­ние­то е бла­гоп­риятно, кое­то ви пра­ви слън­че­ви. Денят ви в служ­ба­та ще бъ­де ус­пе­шен. Проб­ле­ми очаквай­те в до­ма си, ту­ши­рай­те раз­ног­ла­сия­та с близ­ки­те си.

СКОРПИОН
Скор­пио­ни­те днес са спо­кой­ни, из­лъч­ва­щи ене­ргия и кра­со­та, кои­то са зас­тъ­пе­ни във фи­зи­чес­ки и ду­ше­вен план. Нас­тъп­ват про­ме­ни в прия­тел­ския кръг. Ще се срещ-не­те с но­ви хо­ра и ще ус­та­но­ви­те трай­ни прия­тел­ски от­но­ше­ния. В биз­не­са при Скор­пио­ни­те ще има нап­ре­же­ние, но то няма да съз­да­де неп­рия­тнос­ти.

СТРЕЛЕЦ
Не би­ва да уни­ва­те и да пре­жив­ява­те всич­ки неп­рия­тни мо­мен­ти по фа­та­лен начин. В съ­бо­та вие сте не­пок­ла­ти­ми, неб­ла­гоп­рия­тни­те про­ме­ни за деня се от­насят за по-емо­цио­нал­ния тип от Стре­лец, свър­за­ни с лю­бов­ни стра­да­ния. За ста­бил­ни­те меж­ду вас ус­пе­хи­те про­дъл­жа­ват, до­вере­те се на прияте­ли. Помощ ще получите от човек, който си е дошъл от чужбина.

КОЗИРОГ
Нео­чак­ва­ни про­ме­ни ще ви ка­рат да под­дър­жа­те със­то­яние на бди­тел­ност, ка­то не трябва да раз­кри­ва­те на­ме­ре­ния­та си пред ни­ко­го. Наб­ли­жа­ва вре­ме за ка­чес­твен скок при вас, за кой­то трябва да се под­гот­ви­те. За­ни­ма­ва­щите се с тър­го­вия Ко­зиро­зи имат доб­ри шан­со­ве да спечелят. Затормозни са някои за пари, дадени на друг човек на заем. В очакване сте да ви върнат дължимото и сте напрегнати.

ВОДОЛЕЙ
В съ­бо­та ва­шият ус­пех е га­ран­ти­ран и ни­що не ви спи­ра да го за­вою­ва­те. То­ва се от­нася до ва­шия про­фе­сио­на­лен жи­вот. В служ­ба­та няма да лип­сват и прия­тни но­вини, кои­то ще да­дат но­ви въз­мож­нос­ти на някои. Ангажиментите ви са се увеличили, но пропорционално и заплащането е нагоре. В лю­бов­ния жи­вот при някои от вас е нас­тъ­пи­ло ле­ко ох­лаж­да­не на от­но­ше­ния­та.

РИБИ
Ус­пеш­на е съ­бо­та, де­ла­та ви ще бъ­дат под­по­мог­на­ти от прия­те­ли. На слу­жеб­но ни­во са въз­мож­ни някои про­ти­во­ре­чия и кон­фрон­ти­ра­не с ко­ле­ги или на­чал­ни­ци, но те са свър­за­ни с ра­бо­та­та в мо­мен­та и нямат неп­рия­тни пос­ледс­твия. За­си­лен е шансът за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки, пос­та­райте се да не го изпус­не­те. Не сте в позиция да диктувате на хората какво да направят днес.

Свързани новини

Кофти половинка ли си? (тест)

Regiona

Прическата на Владо Каролев стана хит във „Фермата“

Regiona

Лора Караджова се сгоди

Regiona

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.