Хороскопът за днес! Неприятности за две зодии…

ОВЕН

За по­ве­че­то Ов­ни втор­ник се свър­зва с пъ­ту­ва­не. Мно­го ене­ргич­ни сте и ве­роя­тно се на­ла­га да свър­ши­те дос­та ра­бо­та, но не е ло­шо да кон­тро­ли­ра­те по­ве­де­ние­то си. Вни­ма­вай­те, из­глеж­да­те нер­вни и по­дат­ли­ви на из­бух­ва­не. Мал­ки неп­рия­тнос­ти вкъ­щи мо­же да пре­диз­ви­кат голям скан­дал. Не за­дъл­бо­ча­вай­те кон­флик­та.

ТЕЛЕЦ

Оче­рта­ват се ху­ба­ви тран­сфор­ма­ции в жи­во­та ви. До­ри да се сблъс­ка­те с някои де­ло­ви труд­нос­ти и ядо­ве днес, има­те прек­рас­ни въз­мож­нос­ти да ком­пен­си­ра­те с лю­бов. Не е из­клю­че­но и някой да ви нап­ра­ви ус­лу­га по про­фе­сио­нал­на ли­ния. Пред­стои и из­год­но пъ­ту­ва­не. В служ­ба­та ще по­лу­чи­те под­кре­па от стра­на на ко­ле­ги.

БЛИЗНАЦИ

Има ве­роя­тност за вас втор­ник да из­пъл­ни и най-сък­ро­ве­ни­те же­ла­ния. Ни­що чуд­но да се раз­ре­ши по нео­чак­ва­но до­бър на­чин проб­лем. През днешния ден се оче­рта­ва ху­ба­ва пром­яна в жи­во­та ви. За някои Близ­на­ци пред­стои из­год­но пъ­ту­ва­не, свър­за­но с биз­нес. Ов­лад­явай­те емо­ции­те, ще си пре­диз­ви­ка­те слу­жеб­ни неп­рия­тнос­ти.

РАК

Из­глеж­да ще се сблъс­ка­те с неп­рия­тнос­ти, но са мал­ки. Пре­по­ръч­ва се да наб­лег­не­те на кон­так­ти­те и да из­яви­те ка­дър­нос­тта си в про­фе­сио­нал­на­та об­ласт. Чрез сре­щи­те ще за­до­во­ли­те емо­цио­нал­ни­те си и лю­бов­ни же­ла­ния, а от ра­бо­та­та си мо­же да оча­ква­те ма­те­риал­ни при­до­бив­ки. Някои от Ра­ци­те ще по­лу­чат ра­дос­тно из­вес­тие.

ЛЪВ

Втор­ник га­ран­ти­ра ус­пех и за мно­го Лъ­во­ве се свър­зва с не­що но­во в лич­ния жи­вот. За някои уве­ли­ча­ва­не на по­томс­тво­то. Денят е бла­гоп­рия­тен за про­фе­сио­нал­на реа­ли­за­ция и пъ­ту­ва­не, кое­то ще ви до­не­се прия­тни емо­ции. Оче­рта­ват се при­до­бив­ки. Из­бягвай­те оба­че скан­да­ли. Въз­мож­ни са проб­ле­ми с биз­нес съд­руж­ни­ци.

ДЕВА

Хар­мо­ни­чен ден, с бла­гоп­рия­тни ус­ло­вия да раз­ре­ши­те проб­лем, да за­вър­ши­те пла­ни­ра­ни за­да­чи. Има­те из­го­ден шанс да уре­ди­те не­що важ­но от се­мей­но-би­то­во ес­тес­тво. В про­фе­сио­нал­ния ви жи­вот се наб­лю­да­ват тран­сфор­ма­ции, кои­то мо­же да се свър­жат с пол­зот­вор­но пъ­ту­ва­не. Днес оча­квай­те слу­жеб­ни тран­сфор­ма­ции.

ВЕЗНИ

Не сте пред­па­зе­ни от ядо­ве, но не е не­що съ­щес­тве­но и край­ни­те ре­зул­та­ти ще от­че­те­те ка­то по­зи­тив­ни. Втор­ник е мно­го бла­гоп­рия­тен за воен­ни­те от Вез­ни. Мно­зи­на ще се пох­валят с по­ви­ше­ние. Ос­вен то­ва денят е пе­че­ливш за съд­ру­жен биз­нес. Про­фе­сио­нал­ният втор­ник е бе­зуп­ре­чен за Вез­ни­те, ще се рад­ва­те на при­до­бив­ки.

СКОРПИОН

В до­ма ви нас­тъп­ва ху­ба­ва пром­яна, в лич­ния жи­вот ви пот­ръг­ва. Ус­пе­хи и в лю­бов­та. Оче­рта­ват се при­до­бив­ки от ма­те­риал­но ес­тес­тво, но има­те шанс да удо­влет­во­ри­те и емо­цио­нал­ни­те си пот­реб­нос­ти. За мно­зи­на денят се свър­зва с пол­зот­вор­но пъ­ту­ва­не и ма­те­риал­ни при­хо­ди. Биз­нес­ме­ни­те да вни­ма­ват, на­ли­це е опит за из­ма­ма.

СТРЕЛЕЦ

Втор­ник е мно­го бла­гоп­рия­тен за но­ви на­чи­на­ния. Ще из­вою­ва­те же­ла­ни по­зи­ции, ще раз­ре­ши­те проб­ле­ми от съдебно естество. Ос­вен че ще бъ­де­те до­вол­ни от се­бе си и из­ява­та на спо­соб­нос­ти­те си, ще ока­же­те по­мощ и на лю­би­ми­те си хо­ра. Впро­чем и вие не сте ли­ше­ни от под­дръж­ка и из­год­ни сът­руд­ни­чес­тва. Вкъ­щи ще има­те някак­во тър­жес­тво.

КОЗИРОГ

Ни­що чуд­но да се ядо­са­те днес по­ра­ди вне­зап­на пром­яна в прог­ра­ма­та. Пре­по­ръ­чи­тел­но е да се въз­пол­зва­те от об­стоя­телс­тва­та и да се за­дей­ства­те. Ед­ва ли ще сте до­вол­ни, ако ре­ши­те да по­чи­ва­те. Ще из­пус­не­те из­год­ни кон­так­ти, пол­зот­вор­но пъ­ту­ва­не и ма­те­риал­ни при­до­бив­ки. Забавете професионалния си ритъм и объ­рне­те вни­ма­ние на здра­ве­то си!

ВОДОЛЕЙ

Ма­те­риал­ни­те ви пос­тъп­ле­ния днес се прид­ру­жа­ват с ядо­ве и кон­флик­ти. Но не е не­що съ­щес­тве­но и ще бъ­де из­лиш­но да се под­да­ва­те на емо­ции­те си. За­па­зе­те спо­кой­ствие и пос­ле­до­ва­тел­но от­хвърл­яйте ра­бо­та­та си за деня. Ас­пек­тите за деня фик­си­рат про­фе­сио­на­лен нап­ре­дък и ху­ба­ва пром­яна в лич­ния жи­вот, някои ще изживеят любовен трепет.

РИБИ

Въп­ре­ки някои лич­ни гла­во­бо­лия с брач­ния парт­ньор втор­ник се оче­рта­ва бла­гоп­рия­тен. За мно­го Ри­би се от­кри­ват но­ви въз­мож­нос­ти в ма­те­риа­лен ас­пект. Не пре­неб­рег­вай­те кон­так­ти­те, се­га и от тях ще има­те об­ла­ги. Денят е пол­зот­во­рен за про­фе­сио­нал­на реа­ли­за­ция. Пъ­ту­ва­щи­те по де­ло­ви въп­ро­си ще из­пълнят из­цяло за­да­чи­те си.

Свързани новини

Рецепта на деня: Пухкава питка с прясно мляко и сусам

Regiona

Рецепта на деня: Въздушен и мек ябълков десерт

Regiona

7 храни, които нормализират храносмилането веднага

Regiona

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.