С 14 презентации на съвещание, експертите на РУО-Благоевград дадоха насоки на директорите на училища за новата учебна година

С 14 презентации на съвещание, продължило три часа и половина, старши експертите на Регионалното управление на образованието начело с началника Ивайло Златанов дадоха важни насоки и препоръки на директорите на училища за новата учебна година. На срещата, която се проведе в електронна среда, бяха обсъдени множество въпроси, като специалистите, отговарящи за отделните предмети, ресори, се постараха да бъдат максимално полезни и изчерпателни по дебатираните теми.

Първа пред директорите „застана“ старши експертът по начално образование Анетя Марянска. Тя започна с анализ на националното външно оценяване в 4 клас, което през изминалата учебна 2020/2021 г. за пръв път се проведе с нов формат, с повече на брой задачи и такива с различна трудност, удължено времетраене от 60 мин., отбелязване на отговорите върху бланка, квестори, определени на регионално ниво. Така вече се проверяват компетентностите на четвъртокласниците, а оценката се вписва в удостоверението за начален етап. Това, че оценяването се извърши в електронна среда и работата с нова платформа, на която бяха качени резултатите от НВО 4,7,10 и ДЗИ 12 клас, доведе до едно неслучвало се досега обстоятелство – по училищата и регионално ниво няма направен съдържателен анализ на резултатите. Все пак А. Марянска сподели, че след проведено съвещание в МОН има поглед, и констатира, че средната успеваемост на четвъртокласниците от Пиринско е по-висока спрямо тази на национално ниво и с други 8 области сме на едно от първите места. При среден за страната резултат по БЕЛ 74.67 т. на регионално ниво е 77.29 т. По математика успеваемостта е 63.16 в страната и 64.04 т. за областта. С оглед на това, че форматът е нов, не може да има база за сравнение с предишни години, но през 2019 г. сме били на 7-мо място, а тази на 5-о. По математика областта отстъпва с една крачка назад – от шеста на седма позиция, но тестът по математика е бил по-труден, отколкото този по БЕЛ . Като тревожен бе отчетен фактът за наличието на училища с много неявили се на НВО, при малък брой ученици – например при една паралелка с 19 ученици, 9 не са се явили, или пък 7 от 21 в клас. Средно по 50 завършващи начално образование са отсъствали на двете НВО, затова от РУО ще изчакат и провеждането на другите оценявания през следващите години, за да видят дали новият формат е притеснил четвъртокласниците или има други причини за тяхното неявяване. Сред направените общи изводи е, че е налице много голяма ножица между най-добрите и най-ниските резултати, затова е необходим диференциран подход от страна на учителите.

„Не може учителят да влезе в час без да е подготвен за отделните групи ученици”, коментира А. Марянска. Тя посочи, че

има проблем при прилагането на изучените правописни норми, когато става въпрос за звучни съгласни и редукция на гласни. Не се работи достатъчно за автоматизиране на уменията за определяне границите на изречението. Дълги години този критерий не е бил включен за измерване на компетентности, но сега в един момент се оказва, че учениците трудно определят и усещат къде да сложат точка, но нещата стоят много по-добре, когато учениците трябва да създават собствен текст.

Необходимо е да се работи целенасочено и за изграждане на умения за умозаключения, обобщения за непознат текст, пресъздаване на собствен /по творческата задача/, където се изисква да се анализира емоционалното състояние на героите, да се анализират постъпките им.

Съответно по математика високите резултатите са свързани с усвояването на четирите аритметични действия и алгоритмите – събиране, изваждане, умножение, деление. Изводите от задачите с кратък избираем отговор е, че се подценяват тези изискващи рационално и логическо мислене. Тестовите задачи са бариера за голям дял от учениците, но около 40 % от четвъртокласниците могат да извличат информация от схема и резултатите са по-добри.

А. Марянска обърна и специално внимание на обучението от разстояние в електронна среда, което поради възрастовите особености, здравословно-хигиенни норми, неизградени стилове и мотивация за учене е изключително неприемливо в начален етап. Старши експертът подчерта, че ако все пак се стигне до този момент, то асинхроното обучение – с изпращане и връщане на материали на хартиен носител, категорично не е подходящо.

„Този модел освен че не е подходящ за личностното и образователното развитие на учениците вменява ролята на учителя на родителя”, изтъкна специалистът по начално образование и допълни, че при обучението особено от 1 до 4 клас е важно учениците да виждат учителя, да чуват своите съученици. Работата със семейната общност също води до ефективно обучение в електронна среда от разстояние. Родителите са особено чувствителни по въпроса за овладените знания и пропуските на децата им по време на обучение от разстояние, още повече че те са активни помощници и съучастници в този процес.

Сред насоките, които отправи А. Марянска, са часовете в онлайн среда за начален етап да са по 20 мин. Препоръчително е междучасията да бъдат по 15 мин., за да се направи почивка. През това време е добре да се възлагат на учениците дейности, свързани с двигателна активност, хигиенно-санитарни изисквания, като важното е да се преустанови зрителният контакт в електронна среда. Също така е приемливо часовете да се организират от 9 до 12, 12 и 30 часа, за не бъдат толкова рано от 7.30 – 8 часа.

Обучението в електронна среда има и някои силни страни, дава възможност за иновативност в работата на учителите, да създават учебно съдържание, да прилагат интердисциплинарен подход, може да се учи навсякъде и по всяка време. Но за да се случват тези неща, е много важна предварителната подготовка на учителите и онагледяването на самия учебен процес.

„Часовете в обучение в електрона среда да не приличат на радиоприказки”, поясни А. Марянска и даде за пример наблюдаван урок /в случая в прогимназиален етап/, където учителката цял час говорила за европейските столици, без да покаже нито една снимка. Затова независимо дали присъствено или онлайн, учителят трябва да бъде подготвен за часа.

Бе засегната и темата за проектобазираното обучение като метод за учене. Така в учебните планове трябва да бъдат заложени до 5 дни за проектни и творчески дейности, като отпадат провеждането на екскурзии, посещенията на културни институции. За начален етап са подходящи т.нар. среден тип проекти от два до пет дни .

„Знам, че колегите ще кажат: Какъв проект в 1 клас?”. Затова ще дам един пример, свързан с разработването на картинна азбука с растения или животни. Има предметна интеграция с родинознание, български език, изобразително изкуство, технологии и предприемачество” поясни старши експертът и допълни, че след създаването на проектите може да се „излезе” извън темата, да се посети парк, ботаническа градина, децата да се срещнат с родители, чиято професия е свързана с темата…

На финала А. Марянска сподели, че на 14.09. ще проведе съвещание и с учителите от начален етап и помоли директорите да определят участници – главни учители, председатели на методически обединения.

Старши експертът по български език и литература Юлиана Христова акцентира на основни моменти от националното външно оценяване в 7-ми клас и по-конкретно резултатите по БЕЛ. Бе представен и анализ на НВО по математика и по чужд език /конкретно за област Благоевград по английски/, който е по желание.

Председателят на областната комисия по организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити в 12 клас, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия Екатерина Текерска разгледа резултатите, успеваемостта от матурите, като наблегна на сесията май-юни, която е и по-мащабна, затова дава и по-ясна представа.

Както е известно, от настоящата учебна 2021/2022 г. ДЗИ ще са по нов формат и ще провеждат изцяло по новия закон за предучилищното и училищно образование. Наред със задължителния за всички зрелостници изпит по БЕЛ дванадесетокласниците от профилираните гимназии, средни училища /с изключение на професионалните паралелки/, ще държат като втора матура профилиращ предмет, по който са се обучавали през втори гимназилен етап /11 и 12 клас/.

Предизвикателство е това, че все още предстои полагане на държавни зрелостни изпити от лицата, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2020/ 2021г. Важно е да се знае, че т.нар. зрелостници от предишни години няма да ходят на матури с настоящия випуск дванадесетокласници. Те могат да се явят на матура по всеки един предмет, с изключение на БЕЛ на

Датите, определени за ДЗИ по желание на ученика в периода 26 май 3 юни.

Новост е и че обучаващите се в професионални гимназии/ паралелки вече задължително ще полагат като втора матура държавен квалификационен изпит за придобиване степен на професия. Подробна информация и разяснения за това даде старши експертът по професионално образование Антоанета Николова. Заради важността, спецификата на темата, а и с оглед на това, че професионалното образованието е приоритет, вестник „Струма” ще публикува отделен материал за новия формат, начин на провеждане, съдържание на държавните квалификационни изпити по теория и практика на професията.

На съвещанието бе обсъден и държавният план-прием след 7-ми клас и допълнителния такъв след 10 клас. За учебната 2021/2022 г. за областта са утвърдени 123 паралелки след основно образование, с 3198 места за 2994 ученици, завършващи основно образование. Съответно при заложена целева стойност от 61 % от осмокласници да се обучават се в СТЕМ профили/ професионални паралелки, на областно ниво е регистриран показател от 64. 23%. За професионални гимназии и професионална подготовка са определени 50.51% и са постигнати 52.03%.

Като цяло държавният план-прием се характеризира с намаляване на отрицателния баланс в сравнение с предходни години. Така се цели недопускане на закриване на паралелки и избягване на сформиране на маломерни, чието съществуване е застрашено във всеки един момент. На фона на това старши експертът по организация на средното образование Людмила Цикловска коментира организирането и провеждането на държавния план-прием в конкретни общини. Така например в Банско са утвърдени 182 места за кандидат-гимназисти. След трето класиране са останали 77 свободни места и чак сега /към 1 септември/ е реализирана средна пълняемост от 18 ученици в паралелка.

„Там приемът трябва да се редуцира, с намаляване броя на учениците следва да се стигне и до намаляване на паралелките. В тази община няма паралелка с максимален брой ученици. Сформирани са една с 20 осмокласници, една с 19 и всички останали са на ръба, плюс две маломерни”, отчете Л. Цикловска. Трудности при реализиране на приема има и в община Разлог. Там са утвърдени 260 места. Към настоящия момент са заети 213. Налице са и изключително неприятни ситуации на спорове, а родители коментирали как учители от различни училища се карали за свидетелството на един ученик.

В Петрич има 442 места. В някои паралелки са записани под минималния брой. Наблюдават се некоректни реакции от страна на директори по отношение издаване на свидетелства след успешно издържани поправителни изпити.

Към 10 септември в област Благоевград са формирани 123 паралелки, от които 12 са под норматива за минимален брой, но повече са единствени за населеното място.

Важни теми, свързани с обучението и личностното развитие на деца и ученици със СОП и в риск, разгледа старши експертът по приобщаващо образование Цветана Атанасова, която също отправи конкретни препоръки и насоки. Във връзка с кадровата обезпеченост стана ясно, че през изминалата учебна година е осигурена допълнителната подкрепа от 36 ресурсни учители, 15.5 психолози /като трима са на половин щат/, 16 логопеди, образователни медиатори и социални работници. За тази година в училищата са назначени още 9 психолози /7 на пълен щат и два на половин/, 6-има логопеди, един ресурсен учител. В 4 училища вече има и помощник на учителя.

Детайлна информация за финансирането на образователните институции, правилата за определяне работните заплати на директорите, попълването на списък-образец 1,2,3, промените в нормативната уредба представиха и началникът на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” Красимира Тодорова, старши експертът по анализ и обработка на информацията Марина Войнова, старши експертът по информационно осигуряване Катя Иванова.

Отношение по редица от дебатираните въпроси взе и началникът на отдел ОМДК Методи Попов. Той съобщи и че в Благоевград все още има 13 кандидат-първолаци, които не са записани никъде. Затова от общината ще изпратят писма конкретно кой ученик за кое училище е, а директорите са длъжни да ги приемат.

Както „Струма“ писа, за новата учебна година бе регистриран прираст на първокласниците и в училищата постъпиха със 70 повече ученици от излезлите от подготвителните групи на детските градини в Благоевград. Това доведе до завишаване броя на първолаците от 22 на 24, а в някои паралелки има по 25, 26 ученици.

Че се очаква обучение в електронна среда, но превесът трябва да бъде върху присъственото обучение, каза още М. Попов.

С дата 13.09. има нова заповед на министъра на образованието за провеждане на учебен процес в условията на пандемична обстановка. С нея се регламентират конкретни действия, задължения на директорите при зелен, жълт, червен сценарий, тоест спрямо заболеваемостта и разпространението на Covid-19. Заповедта ще бъде “транформирана” от РУО и изпратена на директорите, за да могат те да се придържат към определените алгоритми и протоколи.

„Надявам се, че сте в добро здраве, кондиция и всичко, което сте ни подали като информация за стартирането на новата учебна година, ще бъде и е факт”, обърна се към директорите началникът на РУО Ивайло Златанов. Той препоръча в училищата да се определят длъжностни лица, които още веднъж да проверят прилежащите райони, спортни площадки, баскетболни кошове, врати и изобщо изправността на материалната база за новата учебна година. Шефът на РУО напомни и че съгласно промените в ЗПУО на задължително предучилишно образование подлежат и 4-годишните деца. Обърна специално внимание на модул отсъствия, сроковете за подаване на данните, обучението от разстояние в електронна среда, както и фактът, че от 120 училища в областта в 7 се е провеждало несинхронно обучение.

„Разчитам на всеки един от вас да се създаде необходимата организация за спазване на изискванията и противоепидемичните мерки”, каза на директорите Ив. Златанов и изрази надежда, че с общи усилия предизвикателствата ще бъдат преодолени.

Източник: Вестник Струма

Свързани новини

Масово покупка на имоти по време на кризата! В Благоевград жилищата от 500 до 800 евро на кв. м, търсят се и къщи

vesito

Безработни извиха опашка пред Бюрото по труда, благоевградчанка: Не от вируси, от глад ще измрем!

vesito

/Видео/ Най-чаровният танцьор на ФТА „Пиринче“ с щур купон за абитуриентския си бал

vesito

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.