Прокуратурата ще си трае ли? Шефът на РДНСК- Бургас отнесе яка глоба от КПКОНПИ

Подопечната на бившия главен прокурор Сотир Цацаров КПКОНПИ обяви, че е глобила са 10 000 лв. шефът на РДНСК – Бургас Милен Ненчев. Проверка на дейността му тече и от прокуратурата, научи Фрог. Освен за конфликт на интереси Ненчев е привлякъл вниманието на разследващите с подозрителни обвързаности на свързани с него фирми и служебното му положение.

Източник: frognews.bg

Свързани новини

Манолова: Борисов да поиска вот на доверие, идват гладни бунтове

Regiona

Цацаров с признание: Безсмислени са декларациите на властта пред КПКОНПИ

Regiona

Борисов: Гледах Радев една минута и отидох на футбол

Regiona

1 коментар

Онзи 02.12.2020 10:04 at 10:04

Р Е Ш Е Н И Е

Номер 1645 25 ноември 2020 година град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, осми състав, в открито заседание на единадесети ноември, две хиляди и двадесета година, в състав:

Съдия Златина Бъчварова

Секретар В. С.
като разгледа административно дело номер 1960 по описа за 2020 година, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.76, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество/ЗПКОНПИ/, вр.чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/.
Образувано е по жалба на М.Н. ***, в качеството му на началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол/РДНСК/, Бургас, против решение № РС-7826-20-085 от 29.07.2020 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/КПКОНПИ/, с което, по отношение на жалбоподателя, в това му качество и като лице, заемащо висша публична длъжност, по смисъла на чл.6, ал.1, т.23 ЗПКОНПИ, е установен конфликт на интереси, за това, че на 10.09.2019 г. е оказал влияние при съставяне на констативен протокол от работна група, РДНСК Бургас, в частен интерес, на свързано с него, по смисъла на §1, т.15, б. „а“ ДР ЗПКОНПИ, лице, в нарушение на чл.57 ЗПКОНПИ, за което и на основание чл.171, ал. 1 ЗПКОНПИ, му е наложена глоба в размер на 5 000.00/пет хиляди/ лева; и за това, че на 17.09.2019 г. е издал акт в частен интерес на свързано с него лице, като е подписал писмо, изх.№Б-1798-00-623 от 17.09.2019 г. в нарушение на чл.58, изр.първо, пр.четвърто ЗПКОНПИ, за което и на основание чл.171, ал.1 ЗПКОНПИ, му е наложена глоба в размер на 5 000.00/пет хиляди/ лева; и е отнета в полза на държавата сумата от 144.00/сто четиридесет и четири/ лева, на основание чл.81, ал.1 ЗПКОНПИ, представляваща полученото от Н. нетно дневно възнаграждение за 10.09.2019 г. 17.09.2019 г., от деянията, породили конфликт на интереси.
Жалбоподателят, редовно уведомен, се явява лично и чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че решението е издадено при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, материалния закон и неговата цел. Излага доводи за нарушение на чл.35 АПК – решението е издадено при необсъдени и неизяснени факти. Сочи, че след като от 14.08.2019 г. „Консултант 7 БГ“ЕООД не упражнява строителен надзор на обекта, не е налице конфликт на интереси, породени от действия осъществени на дати 10.09.2019 г. и 17.09.2019 г., дори и на 21.08.2019 г., когато е подаден сигнала до РДНСК, Бургас. Твърди, че не са му делегирани правомощия от началника на Дирекция за национален строителен контрол/ДНСК/ да налага съответните имуществени санкции по чл.237, ал.1 ЗУТ, съответно да прекратява административнонаказателни производства, поради което не може да извърши помощ и подкрепа за избягване на съответната отговорност за „Консултант 7 БГ“ЕООД, което би имало за последица материална облага за дружеството. Сочи противоречие в мотивите на оспореното решението относно вида и характера на твърдяната облага/материална или нематериална/ за дружеството, което е самостоятелно основание за неговата отмяна, тъй като по този начин се ограничава правото му на защита и осъществяването на съдебен контрол за законосъобразност на акта. Счита, че подписаното от него писмо с изх.№ Б-1798-00-623 от 17.09.2019 г. по описа на РДНСК Бургас не представлява административен акт, поради което не е налице твърдяното нарушение на чл.58, изр. първо ЗПКОНПИ, по повод на който е извършена проверката и че не е изпълнена хипотезата на чл.52 ЗПКОНПИ. Твърди, че е реализирал правомощията си в съответствие с разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Сочи, че не става ясно въз основа на какви факти Комисията е приела, че той е оказал влияние върху действията на работната група, съставила констативния протокол и че това е станало точно на 10.09.2019 г. и защо тази дата се свърза с наличие на частен интерес, при положение, че значително по-рано „Консултант 7 БГ“ЕООД е престанало да бъде участник в строителния процес като лице упражняващо строителен надзор, съответно всички действия и последици по отношение на строежа не биха могли да окажат влияние нито отрицателно нито положително в правната и имуществената му сфера. Сочи, че липсва законова презумпция по силата на която да се приеме, че извършената проверка от служителите на определена структура винаги се осъществява под влияние на ръководителя на структурата и която да свързва подобно влияние с частен интерес, какъвто в конкретния случай не съществува към момента на проверката. Иска да се отмени решението. Не ангажира доказателства. Представена е писмена защита.
Ответникът по жалбата – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество/КПКОНПИ/, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна. Представил е административната преписка по издаването на оспорения административен акт. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Представени са писмени бележки.
Административен съд Бургас, като взе предвид изложените доводи, съобрази доказателствата и закона, намира следното:
Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 АПК, от лице, което е адресат на административния акт и има правен интерес от оспорването, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е допустима.
Разгледана по същество е неоснователна, при следните съображения:
С решение № КИ-130 от 28.05.2020 г. на КПКОНПИ/л.32 от делото/ е образувано производство за конфликт на интереси по повод изпратен по компетентност от МРРБ и постъпил в КПКОНПИ сигнал, вх.№ ЦУ01/7826/ 19.05.2020 г. съдържащ твърдение за наличие на конфликт на интереси по отношение на М.Н.Н., в качеството му на началник на РДНСК и като лице, заемащо висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.23 ЗПКОНПИ.
В сигнала – жалба се сочи, че жалбоподателят, в качеството си на началник на РДНСК, Бургас е осъществявал контролни функции във връзка с проверка относно извършване на строителството на обект: „смесена сграда с подземни паркинги“ /„смесена многофункционална сграда с домови ВиК отклонения“/, находяща се в УПИ IV-92, кв. „Изгрев“, гр. Бургас /прецизиран и преномериран на УПИ VI-398, кв. 2, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас/, с изпълнител на строежа /възложител и собственик/ „Унистрой север“ ЕООД, на който обект упражняващ строителен надзор, до 14.08.2019 г., е „Консултант 7 БГ“ ЕООД, ЕИК/Булстат 202379024, в което дружество съдружник до 21.02.2020 г. е неговата съпруга – Д.Д.Н.. Проверката на обекта е приключила с протокол от 10.09.2019 г. с констатации, че строежът се изпълнява съгласно одобрените инвестиционни проекти и не е налице основание за образуване на административно и административнонаказателно производство. Резултатът от проверката е обективиран в подписаното от М.Н. ***, писмо, изх. № Б-1798-00-623 от 17.09.2019 г. на РДНСК, Бургас/л.33- 44, 45-47 от делото/.
Във връзка c твърденията в сигнала комисията е изискала и с писмо, вх. № 10583/25.06.2020 г. от РДНСК, Бургас е представена цялата документация за извършената проверка относно строителството на посочения обект/л.158-168 от делото/.
С писмо, вх.№ 10624/25.06.2020 г. от ДНСК са предоставени изисканите доказателства за служебното качество на М.Н., в това число заповеди за назначаването и преназначаването му на длъжност и наличната информация; договори за авторски и строителен надзор по време на строителството на посочения в сигнала обект, водената кореспонденция между ДНСК, РДНСК, Бургас и МРРБ по случая/л.484-488 от делото/. В хода на административното производство са изискани и от главния архитект на община Бургас са представени договорите за авторски надзор и за строителен надзор, сключени от „Унистрой север „ЕООД като възложител на строителството на обекта.
Комисията служебно е направила справки в регистър НБД „Население“, на електронните страници на ДНСК и община Бургас, в търговския и имотен регистър, както и в регистъра на лицата, заемащи висши публични длъжности на КПКОНПИ – за подадените от М.Н. декларации по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ.
От представените доказателства се установява, че със заповед №РД-15-125/ 24.11.2017 г. на началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ М.Н.Н. е назначен на длъжност „началник на регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/, Югоизточен район, считано от 27.11.2017 г./л.489 от делото/. Със заповед № РД-15-1154/31.05.2019 г. на началника на ДНСК Н. е преназначен на длъжност „началник на РДНСК, Бургас“ към Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК, считано от 01.06.2019 г. /л.496 от делото/. М.Н. е подал декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ с вх. № В2118/08.06.2018 г. – част първа за имущество и с вх.№ В2119/08.06.2018г. – част втора за интереси, като в частта за интереси, „т.IХ – данни за свързани лица, към дейността на които лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес“, е декларирал частен интерес, свързан с дейността на съпругата му Д.Д.Н., занимаваща се с проектиране/л.119-128 от делото/.
При извършена справка в търговския регистър е установено, че М.Н.Н. е бил едноличен собственик на капитала и управител на „Консултант 7 БГ“ ЕООД, ЕИК/Булстат 202379024, до 04.08.2017 г., когато е прехвърлил капитала на дружеството на съпругата си Д.Н.. За управител на дружеството е назначен Д.К.. На 21.02.2020 г. е вписано прехвърляне на капитала на дружеството от Н. на И.Г.Т., който става едноличен собственик на същото, а Д.К. остава управител. В предмета на дейност на дружеството са включени консултантски услуги, прединвестиционни проучвания, инвеститорски контрол, оценяване съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и т.н/л.86-92 от делото/.
Със свои заповеди с № РД-13-178 от 11.08.2014 г.; № РД-13-014 от 09.01.2018 г., № РД-13-171 от 13.06.2019 г., № РД-13- 317 от 13.09.2019 г. и № РД-13-456 от 07.12.2019 г., началникът на ДНСК е делегирал правомощия на началниците на регионални дирекции за национален строителен контрол, в това число: по чл.22, ал.1, т.1 ЗУТ зa спиране на незаконни строежи от първа до трета категория, включително, по смисъла на чл. 225, ал. 2 ЗУТ, части от тях, както и отделни строителни и монтажни работи; да издават заповеди по чл.224, ал.5 ЗУТ; по чл.222, ал.1, т.2 ЗУТ за спиране на незаконни строежи от първа до трета категория, включително, части от тях или отделни строителни и монтажни работи с нарушения по чл.224 ЗУТ; да издават заповеди по чл.224, ал.1 ЗУТ и да дават разрешение по чл.224, ал.4 ЗУТ за продължаването им след отстраняване на нарушенията и заплащаме на дължимите глоби; в рамките на териториалния обхват на съответната РДНСК; да издават наказателни постановления за нарушения, подлежащи на глоба по чл.232, чл.232а, чл.233 и чл.234 ЗУТ за всички категории строежи; да назначават ДПК или да отказват назначаването им, да издават разрешения за ползване или да отказват издаването им за посочени видове строежи от първа и трета категория по Наредба №1/ 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и др. /л.504-516 от делото/.
Извършената проверка от РДНСК, Бургас, във връзка с която е образувано производството за установяване на конфликт на интереси по отношение на жалбоподателя, е инициирана по повод постъпило уведомление с вх.№ Б-1798-03-219 от 21.08.2019 г. В уведомлението се съдържат твърдения, че строежът се извършва без осигурен от възложителя авторски надзор към 19.08.2019 г., тъй като считано от 13.08.2019 г. сключеният договор за авторски надзор от 19.09.2017 г. между възложителя „Унистрой север“ЕООД и проектанта „Фор райс“ЕООД е развален и е с прекратено действие. От подателя на сигнала е поискано на основание чл.224, ал.1, т.8 ЗУТ да бъде спряно изпълнението и забранен достъпа до строежа на обекта, който се извършва без осигурен от възложителя авторски надзор, както и налагане имуществена санкция на „Унистрой север“ЕООД в случай, че бъде установено нарушение на чл.237, ал.1, т.2 ЗУТ за осъществявано строителство по чл.224, ал.1 ЗУТ./л.197-198 и 678-681 от делото/.
На 10.09.2019 г. е извършена проверка на място и по документи от работна група, РДНСК, Бургас, приключила със съставяне на констативен протокол. В последния се сочи, че строежът е започнат законосъобразно, като са спазени сроковете, регламентирани в чл.158, ал.2 ЗУТ. Към момента на проверката е в етап завършен груб строеж с частично изпълнени довършителни работи и положени инсталации. Изпълнява се съгласно одобрените инвестиционни проекти: извършват се довършителни работи, полагат се инсталации, настилки и др. Съставените актове и протоколи по време на строителството са в достатъчен обем и съдържание. Строежът е ограден с метална строителна ограда, има монтирана информационна табела. Строителните материали са подредени и опасните зони са обезопасени. Поради изложеното, заключението на работната група в констативния протокол е, че няма основания за образуване на административно и административнонаказателно производство/л.195-196 от делото/.
Резултатът от проверката е обективиран в писмо, изх. № Б-1798-00-623 от 17.09.2019 г., подписано от началника на РДНСК, Бургас и адресирано до: лицето, подало сигнала; ДНСК; „Консултант 7 БГ“ ЕООД и „Унистрой север“ ЕООД. По същество текстът на писмото изцяло преповтаря констатациите в констативния протокол от 10.09.2019 г./л.192-194 от делото/.
Данните по делото сочат, че „Унистрой север“ ЕООД като възложител и инвеститор на строеж „смесена сграда с подземни паркинги“ /„смесена многофункционална сграда с домови ВиК отклонения“/, находяща се в УПИ IV-92, кв. „Изгрев“, гр. Бургас /прецизиран и преномериран на УПИ VI-398, кв. 2, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 07079.501.398 по КККР на гр.Бургас/, трета категория, е сключил, на 27.03.2018 г., договор с „Консултант 7 БГ“ЕООД, със срок до 02.02.2023 г., за упражняване на строителен надзор по време на строителството/л.308 от делото/. С договор от 14.08.2019 г., страните са прекратили договора от 27.03.2018 г, считано от датата на подписването му/л.305 и 306 от делото/.
На 08.07.2020 г. до М.Н., в качеството му на началник на РДНСК, Бургас и лице, заемащо висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.23 ЗПКОНПИ, е изпратена покана за изслушване, изх. № ЦУ01/11633, на основание чл.72, ал.5 ЗПКОНПИ, пред Комисията на 15.07.2019 г. от 11.30 часа/л.620-621 от делото/. Жалбоподателят се е явил лично и с пълномощник и е бил изслушан от Комисията по т.4 от дневния ред на заседание, проведено на посочената дата, видно от протокол № 954/л.714-717 от делото/.
Ha 15.07.2019 г. в Комисията е депозирано и писмено становище от М.Н., вх. №22092/л.626-633 от делото/, с приложени към него доказателства/л.636-711 от делото/, както и подписана от него декларация от същата дата, че се е запознал със събраните по преписка, рег.№ ЦУ01/7826/19.05.2020 г. доказателства/л.624 от делото/.
С решение от 22.07.2020 г. на КПКОНПИ е продължен срока за приключване на производството по сигнал с рег.№ ЦУ01/7826/19.05.2020 г. на КПКОНПИ с 30 дни до 27.08.2020 г., включително/л.712 от делото/.
Образуваното административно производство е приключило с приемане на оспореното в настоящото производство решение № РС- 7826-20-085/29.07.2020 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, по т.5 от дневния ред с пет гласа „за“ от членовете на комисията на заседание, проведено на 29.07.2020 г., видно от протокол № 956/л.752-756 от делото/. С решението е установен конфликт на интереси по смисъла на чл.52 ЗПКОНПИ по отношение на жалбоподателя М.Н.Н.,*** и лице, заемащо висша публична длъжност, по смисъла на чл. 6, ал. 1, т.23 ЗПКОНПИ за това, че на 10.09.2019 г. е оказал влияние при съставяне на констативен протокол от работна група в РДНСК, Бургас, в частен интерес на свързано с него, по смисъла на §1, т.15, б. „а“ ДР ЗПКОНПИ, лице – нарушение на чл.57 ЗПКОНПИ, за което му е наложена глоба в размер на 5000.00/пет хиляди/ лева, на основание чл. 171, ал.1 ЗПКОНПИ, както и за това, че на 17.09.2019 г. е издал акт в частен интерес на свързано с него по смисъла на §1, §.15, б. „а“ ДР ЗПКОНПИ лице, като е подписал писмо с изх. № Б-1798-00-623 от 17.09.2019 г. – нарушение на чл.58, изр. първо, пр. четвърто ЗПКОНПИ, за което също му е наложена глоба в размер на 5 000.00 /пет хиляди/ лева, на основание чл. 171, ал.1 ЗПКОНПИ. С решението, на основание чл.81, ал.1 ЗПКОНПИ, е отнета в полза на държавата, сумата от 144.00/сто четиридесет и четири/ лева, представляваща полученото от М.Н. нетно дневно възнаграждение за 10.09.2019 г. и 17.09.2019 г. от деянията, породили конфликт на интереси.
За да постанови оспореното решение, комисията е приела за ирелевантен фактът, че на 15.08.2019 г. е сключен нов договор за строителен надзор, тъй като извършената проверка от РДНСК, Бургас на обекта касае действия и актове, извършени и съставени в периода, когато строителният надзор е упражняван от „Консултант 7 БГ“ ЕООД, видно и от факта, че именно това дружество е уведомено за резултата от проверката.
Заключението на комисията е, че в случая са налице са и трите кумулативни предпоставки за наличие на конфликт на интереси- лице, заемащо висша публична длъжност; упражнени от същото правомощия по служба и частен интерес – негов или на свързано с него лице, който може да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.
Прието е също, че частният интерес от упражнените от Н., в качеството му на началник на РДНСК, Бургас, правомощия, е довел и до нематериална облага по смисъла на чл.54 ЗПКОНПИ, за свързаното с него лице – Д.Н., изразяваща се в помощ и подкрепа за избягване на отговорност и санкции от дружеството „Консултант 7 БГ“ ЕООД, чийто едноличен собственик е била Н..
При тези факти се налагат следните правни изводи:
На първо място, оспореното решение е издадено от компетентен орган – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, съобразно чл. 74, ал.1 ЗПКОНПИ.
На второ място, същото е в предвидената от закона писмена форма при спазване изискванията на чл.74, ал.2 ЗПКОНПИ. Същото е мотивирано и съдържа фактически и правни основания.
На трето място, при издаването му не са допуснати процесуални нарушения, мотивиращи неговата отмяна.
Жалбоподателят е бил уведомен за производството, дадена му е възможност да се запознае със събраните доказателства, да представи писмено становище и доказателства и е изслушан в открито заседание на КПКОНПИ, с което са спазени изискванията на чл.72, ал.5, 6 и 7 ЗПКОНПИ. КПКОНПИ е събрала доказателства по реда на АПК, обсъдила е относимите за случая факти и обстоятелства, поради което не е допуснато твърдяното от жалбоподателя нарушение на чл.35 АПК. Релевираните от него възражения в административното производство и доказателствата, представени пред административния орган, са посочени и обсъдени в мотивите на решението. Изрично се сочи, че жалбоподателят е оказал влияние при съставяне на констативен протокол и издал акт в частен интерес на свързано с него лице – помощ и подкрепа с цел избягване на отговорност и налагане на имуществена санкция. Следователно става ясно в какво се изразява, според комисията, възможната облага за свързаното с жалбоподателя лице, поради което не е ограничено правото му на защита.
На следващо място, решението на КПКОНПИ е съобразено и с приложимия материален закон.
Съгласно чл.52 ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.
Съобразно чл.57 ЗПКОНПИ лице, заемащо висша публична длъжност, няма право да използва служебното си положение, за да оказва влияние в частен интерес върху други органи или лица при подготовката, приемането, издаването или постановяването на актове или при изпълнението на контролни или разследващи функции.
За да е налице конфликт на интереси, следва да са налице три кумулативни предпоставки: лице, заемащо висша публична длъжност; упражнени от същото правомощия по служба и частен интерес – негов или на свързано с него лице, който може да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.
Частният интерес и неговата способност за въздействие променят целта, с която се използва предоставената публична власт, права и задължения, което нарушава принципите на правовата държава.
Няма спор, че жалбоподателят е лице, заемащо висша публична длъжност, по смисъла на чл.6, ал.1, т.23 ЗПКОНПИ, т.е.налице е първата предпоставка.
Няма спор, че съпругата на жалбоподателя, свързано с него лице по смисъла на §1, т.15, б. „а“ ДР ЗПКОНПИ е била едноличен собственик на капитала на „Консултант 7 БГ“ ЕООД до 21.02.2020 г., което дружество, до 14.08.2020 г. е осъществявало строителен надзор на „смесена сграда с подземни паркинги“ /„смесена многофункционална сграда с домови ВиК отклонения“/, находяща се в УПИ IV-92, кв. „Изгрев“, гр. Бургас /прецизиран и преномериран на УПИ VI-398, кв. 2, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас/, с изпълнител на строежа /възложител и собственик/ „Унистрой север“ ЕООД. На този обект, предвид постъпилия сигнал е извършена проверка, която е приключила с протокол на 10.09.2019 г., съставен от длъжностни лица в РДНСК гр. Бургас с констатации, че строежът се изпълнява съгласно одобрените инвестиционни проекти и не е налице основание за образуване на административно и административнонаказателно производство, обективирани в подписаното от М.Н. ***, писмо, изх. № Б-1798-00-623 от 17.09.2019 г. на РДНСК, Бургас/л.33- 44, 45-47 от делото/.
Налице е и втората предпоставка за наличие конфликт на интереси- лицето да е упражнило правомощия по служба.
Безспорно вменените с длъжностната характеристика/л.497-503 от делото/, както и делегираните правомощия на жалбоподателя като началник на РДНСК Бургас със заповедите на началника на ДНСК се изразяват в ръководство, организация и контрол на дейността на РДНСК при упражняване на държавния контрол по устройство на територията, проектирането, строителството, въвеждането в експлоатация и съответствие изискванията към строежите, на дейността по проверка на получени жалби и сигнали и на дейностите по съставяне на актове за установяване на административни нарушения на разпоредбите по устройство на територията за всички категории строежи. Йерархичното място на жалбоподателя действително обуславя отношения на власт и подчинение между него и служителите от РДНСК, извършили проверката и съставили констативния протокол от 10.09.2019 г.
Според легалната дефиниция в чл.53 ЗПКОНПИ, частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо висша публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение. А правилото на чл.54 ЗПКОНПИ сочи, че облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.
Конфликт на интереси е налице, когато съответният частен интерес на лицето, заемащо висша публична длъжност, е във връзка с упражняването на неговите правомощия по служба. За съставомерността на деянието е достатъчно да е налице формално нарушение, водещо до възникване на съмнение в начина, по който се осъществяват съответните публични длъжности. Не е необходимо деянието да е резултатно с реални негативни последици.
Ирелевантно в случая е обстоятелството, че възложителят е прекратил на 14.08.2020 г., договора за строителен надзор с „Консултант 7 БГ“ ЕООД, на което, до 21.02.2020 г., едноличен собственик на капитала е била съпругата на Н. и към момента на проверката-10.09.2019 г., същото, не е извършвало тази дейност по отношение на строежа.
Обстоятелството, че „Консултант 7 БГ“ ЕООД, е осъществявало строителен надзор на строеж, контрол върху който е компетентен да извърши РДНСК Бургас, налага съмнение за безпристрастно и обективно изпълнение на правомощията и задълженията по служба на началника на РДНСК Бургас, произтичащи по закон контролни функции, по отношение на строителството в териториалния дирекцията и в частност, по отношение на посочения строеж, тъй като при констатирани нарушения, в хода на проверката това дружество и неговия собственик биха понесли санкции.
Следователно е налице и третата кумулативна предпоставка – частен интерес на лицето, заемащо публична длъжност – негов или на свързано с него лице, в случая /съпруга/, който може да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.
Частният интерес от упражнените от Н., в качеството му на началник на РДНСК правомощия, е довел до нематериална облага, по смисъла на чл.54 ЗПКОНПИ, за свързаното с него лице-съпруга, изразяващо се в помощ и подкрепа за избягване на отговорност и санкции от „Консултант 7“БГЕООД, чиито едноличен собственик на капитала е била Н..
Конфликтът на интереси се обективира не в резултата, като правна последица, а във възможността, частният интерес да повлияе на обективното и безпристрастно изпълнение на правомощията. Облагата по смисъла на чл.54 ЗПКОНПИ може да не е настъпила, постигната или реализирана, а само да е възможна като резултат, какъвто е процесният случай.
Предвид изложеното, съдът приема, че правилно е установен конфликт на интереси по отношение на М.Н. ***, като лице заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл.6, ал.1, т.23 ЗПКОНПИ, за това, че на 10.09.2019 г. е оказал влияние при съставяне на констативен протокол от длъжностни лица, РДНСК, Бургас, в частен интерес на свързано с него лице, по смисъла на §1, т.15, б. „а“ ДР ЗПКОНПИ, в нарушение на императивната норма на чл.57 ЗПКОНПИ, за което и правилно, на основание чл.171, ал.1 ЗПКОНПИ, му е наложена глоба в размер на 5 000.00/пет хиляди/ лева.
Правилно е установен конфликт на интереси и за нарушение на чл.58, изр.първо, пр.четвърто ЗПКОНПИ, за това, че на 17.09.2019 г., жалбоподателят е издал акт в частен интерес на свързано с него лице, по смисъла на §1, т.15, б. „а“ ДР ЗПКОНПИ, като е подписал писмо, изх.№Б-1798-00-623, за което, на основание чл.171, ал.1 ЗПКОНПИ, му е наложена глоба в размер на 5 000.00/пет хиляди/ лева.
Под актове по смисъла на нормата на чл.58 ЗПКОНПИ следва да се разбират освен административните актове и гражданските волеизявления, т.е. всички волеизявления, направени в качеството му на заемащо публична длъжност, лице. В този смисъл е неоснователно възражението на жалбоподателя, че подписаното от него писмо няма характеристиките на административен акт, поради което не е извършил вмененото му нарушение.
Предвид установения конфликт на интереси, правилно са реализирани и установените в чл.81, ал.1 ЗПКОНПИ, последици, като е отнета в полза на държавата сумата от 144.00/сто четиридесет и четири/ лева, представляващо, полученото от Н. нетно дневно възнаграждение за 10.09.2019 г. и 17.09.2019 г., получено от деянията, породили конфликт на интереси.
По тези съображения, решението на КОНПИ, като издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма, в съответствие с процесуалните правила, материалния закон и неговата цел, е законосъобразно, а жалбата на М.Н. като неоснователна следва да се отхвърли.
При този резултат и предвид направеното искане, в полза на ответника се следва юрисконуслтско възнаграждение в размер на 200.00/двеста/ лева, определено съобразно чл.78, ал.8 ГПК във връзка с чл.37 от Закона за правната помощ/ЗПП/ и чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ/обн.ДВ,бр.5/2006 г./.
Мотивиран така и на основание чл.172, ал.2 АПК, Административен съд Бургас, осми състав,

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Н. ***, в качеството му на началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол/РДНСК/, Бургас, против решение № РС-7826-20-085 от 29.07.2020 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/КПКОНПИ/, с което, по отношение на жалбоподателя, в това му качество и като лице, заемащо висша публична длъжност, по смисъла на чл.6, ал.1, т.23 ЗПКОНПИ, е установен конфликт на интереси, за това, че на 10.09.2019 г. е оказал влияние при съставяне на констативен протокол от работна група, РДНСК Бургас, в частен интерес на свързано с него, по смисъла на §1, т.15, б. „а“ ДР ЗПКОНПИ, лице, в нарушение на чл.57 ЗПКОНПИ, за което и на основание чл.171, ал. 1 ЗПКОНПИ, му е наложена глоба в размер на 5 000.00/пет хиляди/ лева; и за това, че на 17.09.2019 г. е издал акт в частен интерес на свързано с него лице, като е подписал писмо, изх.№Б-1798-00-623 от 17.09.2019 г. в нарушение на чл.58, изр.първо, пр.четвърто ЗПКОНПИ, за което и на основание чл.171, ал.1 ЗПКОНПИ, му е наложена глоба в размер на 5 000.00/пет хиляди/ лева; и е отнета в полза на държавата сумата от 144.00/сто четиридесет и четири/ лева, на основание чл.81, ал.1 ЗПКОНПИ, представляваща полученото от Н. нетно дневно възнаграждение за 10.09.2019 г. 17.09.2019 г., от деянията, породили конфликт на интереси.
ОСЪЖДА М.Н. ***, да заплати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/КПКОНПИ/, разноски в размер на 200.00/двеста/ лева.
Решението може да се обжалва, в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България.

СЪДИЯ:

0

0
Отговори

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.