Вижте какво вещаят звездите за днес!

ОВЕН

Неделя е свър­за­на с пе­ри­од на про­ме­ни във ва­шия жи­вот и мо­же би в та­зи връз­ка днес ще бъ­де­те дос­та ен­ту­си­а­зи­ра­ни и с при­пов­диг­на­то нас­т­ро­е­ние. За ня­кои Ов­ни са ха­рак­тер­ни под­к­ре­па­та и доб­ри­те съ­ве­ти от стра­на на мъж в до­ма им. Празникът се очертава за вас с много положителни емоции и добро настроение.

ТЕЛЕЦ

Дос­та емо­ци­о­нал­но е по­ве­де­ни­е­то ви в до­ма, къ­де­то ня­кои ще имат праз­ник, а дру­ги ще стиг­нат до без­раз­съд­с­т­во в дейс­т­ви­я­та си. Те­зи, ко­и­то са на ра­бо­та днес, ще имат ус­пе­шен ден и ще бъ­дат въз­наг­ра­де­ни за тру­да си. За ня­кои от вас денят е свър­за­н с ня­кои про­ме­ни в пар­т­ньор­с­ки­те от­но­ше­ния.

БЛИЗНАЦИ

Вие сте по-емо­ци­о­нал­ни и ин­ту­и­тив­ни, и за ня­кои от вас е въз­мож­но ня­как­во съ­би­тие да доп­ри­не­се за ду­хов­но­то ви раз­ви­тие. Ня­кои ще бъ­дат осо­бе­но щас­т­ли­ви от из­вес­тие или пред­ло­же­ния за съв­мес­т­на ра­бо­та с чо­век от чуж­би­на. Тру­ден ден за биз­нес и де­ло­ва изя­ва, не рискувайте с хазарт.

РАК

Ра­ци­те се чув­с­т­ват дос­та из­раз­ход­ва­ни и из­нер­ве­ни днес. Ня­кои ще се опи­тат да из­бя­гат от дейс­т­ви­тел­ност­та в са­мо­зат­ва­ря­не или ди­рек­т­но по­се­ще­ние на от­да­ле­че­но мяс­то, или сред при­ро­да­та. Ня­кои от Рак мо­гат да бъ­дат дос­та въ­о­ду­ше­ве­ни във връз­ка с фи­нан­со­ва сдел­ка и да стиг­нат до бе­зум­ни дейс­т­вия.

ЛЪВ

В сво­я­та са­мо­о­т­вер­же­ност Лъ­во­ве­те мо­гат да стиг­нат до глу­пост днес. Об­мис­ляй­те ра­зум­но пос­тъп­ки­те си, за­що­то неви­на­ги си зас­лу­жа­ва жер­т­во­го­тов­ност, а огор­че­ни­е­то е са­мо ва­ше. Въз­мож­ни са при­я­т­ни съ­о­б­ще­ния. Ус­пеш­ни пар­т­ньор­с­ки вза­и­мо­о­т­но­ше­ния с же­на при съд­ру­жен биз­нес. Няки ще са на място, където ще срещнат стари свои приятели и ще празнуват.

ДЕВА

За по­ве­че­то от Де­ва неделя е свър­за­на с лични ан­га­жи­мен­ти. Въп­ре­ки че ед­ва ли сте нас­т­ро­е­ни за та­ко­ва про­ти­ча­не на де­ня, ще се на­ло­жи да не от­ла­га­те за­дъл­же­ни­я­та си. Го­ле­ми­те огор­че­ния или неп­ри­я­т­нос­ти, с ко­и­то ще се сблъс­ка­те през де­ня, са свързани с до­ма ви. Не се поддавайте на лошото настроение, вземете нещата в свои ръце и празнувайте.

ВЕЗНИ

Мно­го щас­т­лив и по­бе­до­но­сен ден за Вез­ните. Зна­че­ни­е­то му отек­ва по-сил­но у пред­с­та­ви­тел­ки­те на зна­ка. За ня­кои от вас в неделя има важ­но съ­би­тие, ко­е­то ка­сае до­маш­ния жи­вот. Вни­ма­вай­те в об­щес­т­ве­ни­те си връз­ки и кон­так­ти. Пътуващите между вас ще се озоват на място, къдто ще почувстват Божията благодат.

СКОРПИОН

Скор­пи­о­ни­те се чув­с­т­ват още­те­ни и же­ла­ни­е­то им се свеж­да един­с­т­ве­но да от­с­тъп­ват от си­ту­а­ци­и­те през де­ня. Усе­ща­не­то на ня­кои от вас, че са жер­т­ви на осо­бе­ни об­с­то­я­тел­с­т­ва и фи­нан­со­ви зат­руд­не­ния, са за­си­ле­ни. В неделя нас­тъп­ва бла­гоп­ри­я­тен пе­ри­од на про­ме­ни в живота ви. Вашата одухотвореност ще омаловажи всички неприятни аспекти през деня.

СТРЕЛЕЦ

Оп­ре­де­ле­но зле ще се чув­с­т­ват Стрел­ци­те. Дос­та мо­ше­ни­чес­ки мо­гат да се раз­ви­ят си­ту­а­ци­и­те в служ­ба­та за те­зи от вас, ко­и­то са на ра­бо­та днес. Въз­мож­ни са из­ма­ми и ра­зо­ча­ро­ва­ния. За ня­кои от пред­с­та­ви­тел­ки­те на Стре­лец пред­с­тои не­о­т­лож­на служебна ра­бо­та.

КОЗИРОГ

Де­нят пре­дос­та­вя добри въз­мож­нос­ти за вас, ще присъствате на семейно-роднински празник и точно това ще ви донесе така жадуваното удовлетворение. Точ­но по та­зи при­чи­на ня­кои от вас ще имат и при­до­бив­ки. Из­вес­т­ни зат­руд­не­ния мо­же да очак­ва­те при контактите, но е доб­ре още от днес да за­поч­не­те да из­г­лаж­да­те всич­ки про­ти­во­ре­чия.

ВОДОЛЕЙ

Днес ще бъ­де­те из­не­на­да­ни от съ­о­б­ще­ние или те­ле­фон­но обаж­да­не, ко­е­то за ня­кои мо­же да се пре­вър­не в нов жи­тейс­ки път или но­ва про­фе­си­о­нал­на ли­ния. Не­о­б­хо­ди­мо е да от­с­т­ра­ни­те ня­кои про­ти­во­ре­чия у са­ми­те вас, ко­и­то са свър­за­ни с лю­бов­ния ви жи­вот. Бе­зус­пеш­ни опи­ти за па­рич­ни при­до­бив­ки.

РИБИ

За Ри­би­те неделята е не­за­до­во­ли­тел­на от глед­на точ­ка на стремежа ви за хармония в дома ви. Ня­кои от вас ще бъ­дат огор­че­ни от не­ко­рек­т­но­то от­но­ше­ние на хо­ра, с ко­и­то днес ще кон­так­ту­ват. Мо­же би най-доб­ре е да пре­о­с­мис­ли­те на­чи­ни­те си на дейс­т­вия и да из­г­ра­ди­те но­ва и яс­на прог­ра­ма. В дома ви положението е стабилно.

Свързани новини

Рецепта на деня: Тост сандвич на тиган

Regiona

Българин извади касова бележка от Гърция: Много внимавайте по ресторантите!

vesito

Рецепта на деня: Класическа лютика

Regiona

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.