Вижте какво вещаят звездите за днес…

ОВЕН

В пе­тък Ов­ни­те е ху­ба­во да из­бягват про­ти­во­ре­чия­та с ко­ле­ги през ра­бот­ния ден. Бъ­де­те бди­тел­ни за собс­тве­но­то си слу­жеб­но място, за­що­то във ва­шия де­ло­ви жи­вот се из­вър­шват про­ме­ни. В то­зи сми­съл про­ти­во­ре­чия­та или опи­тът на някои да зае­мат по-пред­ни по­зи­ции мо­же да се ока­же твър­де неп­рия­тен.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те са аг­ре­сив­но нас­трое­ни и днес не е из­клю­че­но да пос­лед­ва неп­рия­тен сблъ­сък меж­ду вас и око­лни­те. При­чи­ни­те за та­ки­ва дей­ствия се свър­зват с де­ло­вия ви жи­вот, но ще бъ­де по-доб­ре, ако ус­пее­те да пре­дот­вра­ти­те из­бух­ва­не­то на скан­дал или не­чия не­въз­дър­жа­ност.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци­те пе­тък е ус­пе­шен, за­що­то мо­гат да раз­чи­тат на пе­чал­би. При­хо­ди­те ви ще дой­дат чрез лич­на­та ви ини­циа­тив­нос­т и ак­тив­ност. Неп­рия­тнос­ти мо­же­те да оча­ква­те на ра­бот­но­то си място, но то­ва има от­но­ше­ние са­мо към нес­вър­ше­на ра­бо­та. Труд­нос­ти ще срещ­нат пъ­ту­ва­щи­те про­фе­сио­нал­но.

РАК

Ра­ци­те имат дос­та проб­ле­ми. Те са фи­нан­со­ви, до­маш­ни и по от­но­ше­ние на де­ло­ви­те кон­так­ти. Днес ще бъ­де дос­та труд­но да се спра­ви­те с някои от тях. Преп­ли­та­не­то им мо­же да дой­де по ли­ния на ва­ши­те об­щес­тве­ни кон­так­ти или чрез на­ме­са­та на дру­ги хо­ра. Днес по­ве­че­то от вас са лю­бов­но нас­трое­ни.

ЛЪВ

Пе­тък ще бъ­де те­жък ден за вас. Най-труд­но ще осъ­щес­тви­те сре­щи­те си днес. В де­ло­во от­но­ше­ние по­ве­че­то от Лъ­во­ве­те са пре­нап­рег­на­ти и някои до­ри не крият аг­ре­сив­нос­тта си. Не бър­зай­те да заяв­ява­те собс­тве­ни­те си по­зи­ции във ва­ша­та служ­ба или биз­не­са, с кой­то сте зае­ти. Неу­добс­тво­то произ­ти­ча от про­ти­ча­не­то на про­ме­ни.

ДЕВА

В пе­тък Де­ви­те ще имат го­ле­ми труд­нос­ти. Мо­же би не е необ­хо­ди­мо да се спо­ме­на­ва, че ос­нов­ният проб­лем е фи­нан­со­вият, но мно­зи­на от вас не дей­стват по най-пра­вил­ния на­чин за реа­ли­за­ция­та си в та­зи на­со­ка. Важ­ни кон­так­ти ще има­те и в ни­ка­къв слу­чай не трябва да пре­неб­рег­ва­те ни­то един от тях.

ВЕЗНИ

Необ­хо­ди­мо е да дей­ства­те по-тър­пе­ли­во по за­да­чи­те, кои­то ви оп­ре­деля де­ло­вият пе­тък. Са­мо та­ка ще ус­пее­те да ре­ши­те то­ва, кое­то за­се­га ви се стру­ва страш­но проб­ле­ма­тич­но. Мно­го до­бър ре­зул­тат ще да­дат кон­так­ти­те ви. Ак­ти­ви­зи­рай­те се и дей­ствай­те кон­крет­но са­мо по въп­ро­си­те, кои­то ви въл­ну­ват.

СКОРПИОН

До­бър пе­тък за Скор­пио­ни­те, но ед­нов­ре­мен­но с то­ва ги за­дъл­жа­ва да бъ­дат ак­тив­ни по всич­ки за­да­чи през деня. Въз­мож­нос­ти­те ви са фи­нан­си, про­фе­сия и биз­нес. По от­но­ше­ние на про­фе­сио­нал­ния жи­вот някои от вас из­жив­яват неп­рия­тнос­ти, но те ще прик­лю­чат дос­та ско­ро. Денят не е до­бър за под­пис­ва­не на до­го­во­ри.

СТРЕЛЕЦ

Пе­тък е по­ле­зен ден за Стрел­ци­те. Има­те доб­ра про­фе­сио­нал­на наг­ла­са и ако съу­мее­те да раз­гъ­не­те си­ли­те си, кое­то ни­как не е труд­но, ще по­жъ­не­те ус­пех. Денят е из­клю­чи­те­лен за кон­так­ти, които ще имат своя положителен принос за просперитета ви. При някои от вас са на­ли­це при­до­бив­ки, кои­то имат от­но­ше­ние към до­ма, а за дру­ги те са лич­ни и по-ско­ро в сфе­ра­та на ин­тим­ния жи­вот.

КОЗИРОГ

Всич­ко днес мо­же да бъ­де твър­де ус­пеш­но за вас, ако съу­мее­те да се спра­ви­те с аг­ре­сив­ния си мо­дел на по­ве­де­ние. Не влизайте в спорове, не се конфронтирайте в службата с кобеги. Всъщ­ност тър­пи­те про­ме­ни и е ху­ба­во да го осъ­знае­те, за да ов­ла­дее­те ене­ргия­та си и да я ка­на­ли­зи­ра­те за раз­ре­ша­ва­не на де­ло­ви въп­ро­си. За­сил­ва се се­мей­на­та хар­мо­ния.

ВОДОЛЕЙ

Пе­тък е до­бър ден за всич­ки Во­до­леи, но най-по­ло­жи­те­лен той е за биз­нес­ме­ни­те. От­тук ста­ва ясно, че ще пос­тиг­не­те пе­чал­би или някои ще мо­гат без­препя­тстве­но да об­ра­зу­ват съюз с дру­ги хо­ра за да­де­на про­фе­сио­нал­на ра­бо­та. Пе­че­лив­ша е по­зи­ция­та ви и в сфе­ра­та на лю­бов­та и днес ще си го до­ка­же­те. Ще присъствате на семейно-роднинско тържество или ще уважите приятел с присъствието си,

РИБИ

Де­ло­вият ден на Ри­би­те е по­зи­ти­вен. Има­те прек­рас­ни про­фе­сио­нал­ни въз­мож­нос­ти, кои­то да­ват пра­во на мно­го от вас да раз­ширят дей­нос­тта си или да зае­мат по-доб­ра по­зи­ция от се­гаш­на­та. Някои от вас няма да мо­гат да скрият аг­ре­сия­та си и тя прос­то ще ста­не вид­на при про­веж­да­не­то на де­ло­ви­те кон­так­ти. Човек от вашето обкръжение се опитва да ви навреди, като отправя клевети по ваш адрес.

Свързани новини

НЕ Е ШЕГА: Васил Петров опъва бръчки с… краставици (СНИМКА)

Regiona

Мис България отказва да си стои вкъщи

Regiona

Вижте какво вещаят звездите в неделя

vyara

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.