Вижте какво вещаят звездите за днес…

ОВЕН

За Ов­ни­те по­не­дел­ник е един мно­го до­бър ден. Ус­пеш­но раз­ви­тие имат про­фе­сия­та, биз­не­сът и фи­нан­си­те. Има про­ме­ни, кои­то нена­пъл­но са за­вър­ши­ли око­ло вас. Трябва да бъ­де­те по-бди­тел­ни, за­що­то все още не сте се ста­би­ли­зи­ра­ли. Доб­ре е да на­со­чи­те вни­ма­ние­то си към гос­ти, кои­то ще по­сетят до­ма ви.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те няма да имат ос­но­ва­ние да се оп­ла­чат в по­не­дел­ник. Съд­ба­та ви дар­ява с голям шанс за реа­ли­за­ция по лич­ни въп­ро­си, но и про­фе­сио­нал­ни­те или биз­нес ан­га­жи­мен­ти не ос­та­ват на за­ден план. Ста­би­ли­те­тът на по­ве­че­то от вас е ярко из­ра­зен и днес ли­ния­та на проя­ва­та му ще бъ­де в сфе­ра­та на фи­нан­си­те.

БЛИЗНАЦИ

В по­не­дел­ник за Близ­на­ци­те е ха­рак­тер­но ве­ли­ко­ду­шие­то. Денят ще бъ­де тру­ден за вас на ра­бот­но­то място, къ­де­то мо­гат да въз­ник­нат нео­би­чай­ни си­туа­ции. Но не ста­ва въп­рос за ни­що ло­шо, а още по-мал­ко, че то би мог­ло да има от­но­ше­ние към вас. Днес шан­сът е на ва­ша стра­на, но под­хож­дай­те по-ре­зер­ви­ра­но.

РАК

В по­не­дел­ник шан­сът за Ра­ци­те ни­как не е ма­лък, но по­ве­че­то от зна­ка са на дру­го мне­ние и ще ре­шат, че трябва да дей­стват до­ри не­кон­вен­цио­нал­но, ако се на­ло­жи. Ако та­ка раз­глеж­да­те не­ща­та, то­ва не ви да­ва ни­как­во пре­димс­тво. На­ли­це е про­фе­сио­нал­ният ус­пех за всич­ки. Днес ще по­лу­чи­те де­ло­во пред­ло­же­ние.

ЛЪВ

Не на­мал­яват доб­ри­те въз­мож­нос­ти за Лъ­во­ве­те и ли­ния­та на ва­шия прос­пе­ри­тет про­дъл­жа­ва. Денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с мно­го къс­мет, реал­но той ще се проя­ви в де­ло­ви­те ан­га­жи­мен­ти. Та­ка е и във фи­нан­со­ва­та сфе­ра, къ­де­то мно­зи­на ще спе­челят. Въз­мож­но е да въз­ник­нат про­ти­во­ре­чия в сре­ди­те на биз­нес­ме­ни­те.

ДЕВА

То­зи ден е до­бър за вас, но е за­дъл­жи­тел­но да изо­стри­те вни­ма­ние­то си от­нос­но хо­ра­та, кои­то ве­че са се об­яви­ли за ва­ши про­тив­ни­ци. Въз­мож­но е зад гър­ба ви да се опи­тат да нап­равят труд­но­раз­ре­ши­ми оне­зи ва­ши де­ла, кои­то за­висят от дър­жав­ни ин­стан­ции. Емо­ции­те не са до­бър съ­вет­ник за де­ло­ви дей­ствия.

ВЕЗНИ

Чуд­но­ва­то ще из­глеж­да днес по­ве­де­ние­то на мно­го от вас за око­лни­те – ко­ле­ги или прия­те­ли. Но реак­ции­те ви са та­ки­ва по­ра­ди необя­сни­ми за вас слу­чаи. Неа­дек­ват­но­то ви със­тоя­ние ще е при­чи­на­та за ва­ше­то вът­реш­но сму­ще­ние, кое­то во­ди до още греш­ки. Кон­цен­три­рай­те се за из­пъл­не­ние ан­га­жи­мен­тите си.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те не са в най-доб­ра­та си фор­ма днес. При ед­ни се дъл­жи на пре­ка­ле­но гол­яма умо­ра, а при дру­ги има фун­кцио­нал­на или пси­хи­чес­ка не­раз­по­ло­же­ност. Бе­да­та не е гол­яма, за­що­то про­фе­сио­нал­ният ден ще ви “по­гъл­не” и ще на­ме­ри­те точ­но­то си място. Доб­ре е да дей­ства­те за раз­ре­ша­ва­не на проб­ле­ми­те.

СТРЕЛЕЦ

Ка­то се из­клю­чат някои нап­ре­же­ния в до­ма и по­ро­ди­ли­те се неп­рия­тнос­ти, всич­ко, свър­за­но с ва­шия де­ло­ви или ли­чен ден, ще ви рад­ва с доб­ро раз­ре­ше­ние. Въп­ре­ки то­ва днес не е най-удо­бния­т мо­мент за фи­нан­со­ва реа­ли­за­ция. Мо­же и да опи­та­те, но няма да по­лу­чи­те оно­ва, на кое­то се над­ява­те. Не се разпилявайте в решаване на задачи, които не са във вашите възможности.

КОЗИРОГ

Лич­ни ус­пе­хи ще има­те в по­не­дел­ник. Съ­що­то се от­нася и за служ­ба­та ви или биз­не­са, но всич­ко, свър­за­но с кон­так­ти­те ви, ве­роя­тно ще пре­тър­пи неус­пех. Пре­дос­тавя ви се въз­мож­нос­тта за дей­ствия в сфе­ра­та на фи­нан­си­те. Ако не прояв­ява­те дик­тат под как­ва­то и да е фор­ма, ще из­бег­не­те не­га­тив­ни мо­мен­ти. Не се конфронтирайте с колеги, в най-скоро време ще имате нужда от помощта им.

ВОДОЛЕЙ

Де­ло­ви­те ус­пе­хи са на­ли­це, но по­ве­че­то от Во­до­лей ще дей­стват ме­ха­нич­но в по­не­дел­ник. Про­фе­сио­нал­ни­те пос­ти­же­ния не ви поз­вол­яват проя­ва на наив­ност при осъ­щест­вява­не на раз­лич­ни фи­нан­со­ви де­ла. Все­ки опит за до­вер­чи­вост от ва­ша стра­на во­ди до греш­ка, коя­то ще бъ­де на­ка­за­на. Сами си вършете работата и ще берете плодовете от труда си.

РИБИ

Ху­бав ден за Ри­би­те. Всич­ко око­ло вас ще бъ­де ус­пеш­но, а в де­ло­вия жи­вот и по­бе­да­та ви е из­вън всякак­во съм­не­ние. Еди­нстве­но­то сму­ща­ва­що об­стоя­телс­тво е, че мно­зи­на от вас не се чувс­тват здра­вос­лов­но доб­ре. В то­ва със­тоя­ние за някои се на­ла­га професионално пъ­ту­ва­не, ще пре­въз­мог­не­те труд­нос­ти­те. Ако можете отложете пътуването, ще се чувствате дискомфортно.

Свързани новини

15 идеи за малко красиво антре

Regiona

Къци скочи на Мегз, обвини я за…

Regiona

Дневен хороскоп за 13 ноември 2020г.

vesito

Публикувай коментар

* Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.