Топ Новини

Над 50 болни от множествена склероза от Благоевград  ще бъдат обгрижвани безплатно по проект.Специалисти ще посещават домовете им за рехабилитация и ще обучават близките им как да се грижат за тях.
Това съобщи Биляна Благоева, председател на фондация МС Общество България, областен координатор на националната пациентска организация за защита правата на пациентите.
„Проектът, който спечелихме е към фонд социална закрила и ще предложим на болните от множествена склероза и миастения гравис иновативна мобилна услуга и по домовете за лежащо болните и тук в центъра за тези, които са в по-добро състояние“, обясни Бляна Благоева.
В рамките на проекта ще се проведат  два обучителни модула
в които ще се обучат и близките как да работят със самите болни, ще им се дадат съвети за упражнения.
„Обмисляме и провеждането на редица мероприятия, като например коледно мероприятие, смехотерапия, музикотерапия и др. Ще има психолог, който ще работи и с болните и с близките им.  
Проектът се отнася за максимум 45 човека, но няма да върнем и ако има повече желаещи. Предлагаме им безплатна услуга по домовете, кинезитерапия и психолог“,обясни  областната координаторка на Националната пациентска организация за защита правата на пациентите.
 Проектът носи името  „Център за психосоциална и физикална рехабилитация на лица с множествена склероза"
„Социален работник също ще се включи в дейността. На официалната ни страница всеки може да прочете каквото го интересува. Ще е публично и там ще оповестяваме резултатите. Освен обучителните книжки ще бъдат направени и други материали, които ще са им много полезни и ще могат да си ги ползват вкъщи“,добави още Благоева.
По – тежко болните ще бъдат посетени в домовете, а тези които са по-добре ще посещават центъра,който се намира на ул.“Хр.Смирненски“5 в Благоевград. Болните ще бъдат диагностицирани и  ще им бъдат направени картони.

Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ стартира нова процедура „Подкрепа за предприемачество“ по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“, съобщават от Областен информационен център – Благоевград.  Основната цел на процедурата е да се подпомогне подготовката на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, както безработни, така и в заетост, да придобият нужните знания и умения за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност. С предоставената 100% безвъзмездна финансова помощ, неправителствени организации, търговски дружества или социални партньори ще могат да осъществят редица дейности, свързани с информиране и мотивиране на желаещите за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, с предоставяне на специализирани обучения за разработването на бизнес идеи и бизнес планове за управление на собствен бизнес, както и с представяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд като общия бюджет е 5 млн.лв. Кандидатите могат да получат финансова подкрепа между 100 000 лв. и 391 166 лв. Кандидатстването е изцяло електронно през информационната система ИСУН 2020 с квалифициран електронен подпис (КЕП). Крайният срок за предоставяне на проектните предложения е 02.10.2017 г. 17:30 ч. Допълнителна информация и пълния комплект документи за кандидатстване по процедурата може да бъде получена в офиса на Областен информационен център – Благоевград, както и на електронните адреси на ОПРЧР и на ИСУН./сн:архив/

Лятно училище започва от днес по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Благоевград“ за услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ .Проектът се осъществява по Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. 

Заниманията ще включват дейности с образователни елементи, комбинирани с интерактивни методи и игри, състезания и други творчески и познавателни дейности. Общо 15 деца на възраст 5,6 или 7 години, които предстоят да бъдат ученици през септември тази година, ще бъдат обучавани от висококвалифицирани специалисти в областта на образованието.
Целта на проекта е децата да развият и придобият навици и умения за запознаване с учебната среда, да се провокира и увеличи тяхната готовност и мотивация за равен старт в училище за постъпването в 1 клас. По проекта ще се работи и с родителите на децата, за да се постигне по- висока активност при записването на децата в училище.
Лятното училище ще се проведе в рамките на един месец.Сн.архив

 

Изграждат 202 социални жилища, предназначени за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи по проект в Благоевград.
На встъпителна пресконференция днес бе представен проектът „Изграждане на социални жилища в IV- ти микрорайон“. Той се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г .
Общата стойност на проекта е 9 506 000.00 лв. като срокът за изпълнение е 24 месеца.
Подробностите по проекта бяха разяснени от зам. - кмета на община Благоевград по европейски проекти и програми - Зорница Кралева, заместник- кмета по икономика и финанси - Иво Николов, главния архитект - Васил Тинчев, инж. Ангел Даилов, ръководител на проекта и юриста по проекта - Ива Цветанова.
„Мястото, където ще се изградят социалните жилища се намира на север от ЮЗУ „Неофит Рилски“. Сградите са 3 на брой в три отделни, урегулирани имота“, каза инж. Ангел Даилов.
„Община Благоевград е първенец в изготвянето на проект за социални жилища по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., което беше отбелязано от Управляващият орган, на проведено заседание на Комитета за наблюдение по Програмата, на която присъства и кметът на Община Благоевград - д-р Атанас Камбитов“, каза заместник - кметът Зорница Кралева. Очаква се строителството на социалните жилища да стартира до три месеца, след като се одобрят инвестиционните проекти.
Критериите, за подбор на хората, които ще могат да се настанят в социално жилище, са подробно описани в Глава трета „Стопанисване, финансиране, управление, ред за настаняване, ползване, мониторинг и контрол на социални жилища, изградени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. в изменената „Наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища” в Община Благоевград.

Над 860 милиона лева от Европейските структурни и инвестиционни фондове за инвестиции в инфраструктура, социални дейности и подкрепа на бизнеса в област Благоевград вече са осигурени към м. юли 2017 г., сочи анализът на Областен информационен център за изпълнението на Оперативните програми в областта.

Най-голям дял в така договорените средства заема  финансирането за изграждане на лот 3.1. (Благоевград - Крупник), лот 3.3 (Кресна – Сандански) и тунел Железница на АМ Струма, което възлиза на малко над 739 млн. лв. по Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура. За края на годината е предвидено финансиране за още около 439 милиона лв. за довършване  изграждането на най-сложния участък (лот 3.2) от магистралата, който трябва да премине през Кресненското дефиле.

Следващата програма с най-голям принос за привличането на европейските средства е Програмата за развитие на селските райони. 228 договора за над 36 млн. лв. са сключени по тази програма във всичките, допустими за финансиране по програмата, 13 общини, като водещи са общините Белица, Гърмен, Гоце Делчев, Якоруда, Петрич и Сандански. Средствата ще бъдат вложени в инвестиции в земеделски стопанства, в преработка и маркетинг на селскостопански продукти, в подкрепа на млади земеделски стопани и на малки земеделски стопанства.

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси също се ползва с огромен интерес от страна на бизнеса и общините в областта, още повече че тук финансирането е 100% безвъзмездна помощ. Самото изпълнение на проектите също върви с добри темпове, тъй като 40% от сключените 61 бр. договори за близо 16 млн. лв по ОПРЧР в област Благоевград вече са реално изплатени.

По Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, средствата са насочени предимно за технологична модернизация и капацитет за растеж на малките и средни предприятия, и над 61% от тях вече са реално изплатени на фирмите. Слаба, обаче, е иновационната активност на фирмите в нашата област, като досега е финансиран само един проект в областта по тази линия. Тази неблагоприятна тенденция може скоро да се промени, тъй като в момента фирмите имат отново възможност да кандидатстват с проекти  за разработване на продуктови и производствени иновации по наскоро отворената през месец юни процедура. Приемът на проектните предложения по нея ще продължи до 26 септември 2017 г.

Най-малко на брой – само 2, са проектите, които получават финансиране по ОП Околна среда, като тук по-голяма част от средствата – над 33 милиона лева са за довършване на водния цикъл на гр. Банско. Вторият проект е на Община Благоевград за подобряване качеството на атмосферния въздух.

Бавно върви към момента разплащането (само 5% от договорената финансова помощ) по ОП «Региони в растеж», особено при изпълнението на Интегрираните планове на 3-те големи града в областта – Благоевград, Гоце Делчев и Петрич. ОП «Наука и образование за интелигентен растеж» също трудно набира скорост в областта, като единствените процедури по които е привлечено финансиране в тази област са за интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Всички общини имат вече сключени договори по новите Оперативни програми, като естествен лидер е областният град – Благоевград с изпълнявани в момента 35 проекта на обща стойност приблизително 39 млн. лв. Общо, всички общини в областта са бенефициенти по  66 договора  за около 96 млн. лв. Тези средства ще бъдат инвестирани предимно в инфраструктурни проекти - над 81 млн.лв., или 85% от предоставената безвъзмездна финансова помощ. Почти 2/3 от средствата по договорите на бизнеса и неправителствените организации са насочени в социалната сфера, а 34% към производствения капацитет и иновации.

 

Проект „Изграждане на социални жилища в IV микрорайон”“ ще бъде представен по време на встъпителна пресконференция в Община Благоевград. Тя ще се проведе на 10.07.2017 от 11:00 часа в зала № 5 на административната сграда. По време на срещата ще бъдат представени предстоящите дейности, целите, начините на осъществяване и очакваните резултати от проекта, финансиращата програма и екипът за управление.
Началото на проекта бе поставено през ноември 2016 г., когато Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри проектното предложение за „Изграждане на социални жилища в IV - ти микрорайон” и беше сключен договор между Община Благоевград и УО на ОПРР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.008-0002-C01/21.11.2016 г. Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 (ОПРР), приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” и е в рамките на процедура “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Благоевград”, BG16RFOP001-1.001-039 на ОПРР 2014-2020.
Общата стойност на проекта е в размер на 9 506 000.00лв.,  които се предоставят  като безвъзмездна финансова помощ от ЕС и националния бюджет на Република България.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Община Благоевград започва изпълнението на всички дейности по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението - Благоевград”!

Кметът на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов подписа първия договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г в Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Компанията се включва в проекта ДОМИНО на швейцарското правителство

Поглед към концепцията, с която Пловдив спечели титлата „Европейска столица на културата” през 2019-а  показва, че идеите за Тютюневия град в нея са нереализируеми вече

Страница 1 от 3

Информационна агенция "Региона Бг" представя най-важните и бързи новини и събития от Югозападния регион на България и област Благоевград.

ТУРИЗЪМ & ЗДРАВЕ

ЛЮБОПИТНО

ОТКРОВЕНО