Община Благоевград представя проект за изграждане на...

Проект „Изграждане на социални жилища в IV микрорайон”“ ще бъде представен по време на встъпителна пресконференция в Община Благоевград. Тя ще се проведе на 10.07.2017 от 11:00 часа в зала № 5 на административната сграда. По време на срещата ще бъдат представени предстоящите дейности, целите, начините на осъществяване и очакваните резултати от проекта, финансиращата програма и екипът за управление.
Началото на проекта бе поставено през ноември 2016 г., когато Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри проектното предложение за „Изграждане на социални жилища в IV - ти микрорайон” и беше сключен договор между Община Благоевград и УО на ОПРР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.008-0002-C01/21.11.2016 г. Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 (ОПРР), приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” и е в рамките на процедура “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Благоевград”, BG16RFOP001-1.001-039 на ОПРР 2014-2020.
Общата стойност на проекта е в размер на 9 506 000.00лв.,  които се предоставят  като безвъзмездна финансова помощ от ЕС и националния бюджет на Република България.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Оставете коментар

Публикуване на линкове и добавяне на HTML не се допуска!

Информационна агенция "Региона Бг" представя най-важните и бързи новини и събития от Югозападния регион на България и област Благоевград.

ТУРИЗЪМ & ЗДРАВЕ

ЛЮБОПИТНО

ОТКРОВЕНО