Системни нарушения в общините в Пиринско, прокуратурата разследва

0 2 491

Върховната административна прокуратура извършва поредна проверка на общините в Пиринско. Проверката е във връзка с дейността на общинските съвети и се извършва по реда на надзора за законност на Правилниците за организацията и дейността на ОбС.

Нарушения са открити в правилниците на Общинските съвети в общините Благоевград, Кюстендил, Банско и Сандански.

В хода на проверката са констатирани следните нарушения:

– наред със законовите правомощия на председателя на общинския съвет, е предвидено председателят да упражнява и контрол върху изразходване на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет. Тази компетентност обаче е възложена на кмета на общината.

– предоставена е възможност на председателя на общинския съвет да сключва договори с цел подпомагане работата на съвета. Това противоречи на закона, според който единствено кметът е органът, задължен да изпълнява решенията на общинския съвет и да осигурява организационно-техническото му обслужване.

– от общинските съвети е „присвоено“ правомощие за вземане на решение за наличие или липса на конфликт на интереси по отношение кметовете, заместник кметовете на общини и райони и общинските съветници. Стореното е в несъответствие с чл.22а, ал.1 ЗПУКИ, според който конфликтът на интереси се разкрива единствено от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

-установени са случаи на определяне на възнаграждението на председателя на ОбС в размер, по-голям от законоустановения-надхвърлящ 90 на сто от възнаграждението на кмета.

-в някои правилници общинските съвети определят противоречащ на ЗМСМА срок за отмяна на актовете на кмета.

-от общинските съвети се въвеждат правила за кворум и мнозинство в нарушение със законоустановените.

-предвиждат се възможности за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя или на заместник – председателя на съвета на основания, непосочени в ЗМСМА;

– вменяват се задължения за кмета, във връзка с осъществяваната от него изпълнително-разпоредителна дейност, в противоречие със закона.

Към момента са установени 157 Правилника, съдържащи текстове, противоречащи на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/.

За установените нарушения са подадени 20 протести до административните съдилища. Проверката на ВАП продължава.

Други новини

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.

error: Съдържанието е под закрила на Авторското право!