Без дебати съветниците в Благоевград приеха отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2017 година

0

Без дебати и предложения местните парламентаристи в Благоевград приеха всички точки от дневния ред.С 25 гласа „за“,3 „против“ и 8 „въздържал се“ приеха годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2017 година. Одобрено бе и предложението относно поемане на краткосрочен дълг в полза на местната общност от Община Благоевград за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. Става въпрос за взимане на кредит за 1 година, за покриване на междинните разходите по започнати проекти по оперативни програми, до тяхната верификация и получаване на средствата от крайните плащания.

Съветниците постановиха решение относно изменение и допълнение на Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред на община Благоевград. Предложението е за допълване на разпоредбата на чл. 19а, ал. 17, т. 1, като добавя нова подточка с текст „Паркинг на ул. „Свобода Бъчварова“ № 4, между О.Т. 128, О.Т. 129 и О.Т. 131, състоящ се от 7 броя паркоместа“. Те се намират при Първо общежитие на Американски университет и ще бъдат отдадени под наем на университета, по молба на президента на АУБ.

Съветниците одобриха предложението относно предоставяне на права на Кмета на Община Благоевград да издаде нов Запис на заповед за авансово плащане за изпълнението на проект с наименование: „Изграждане на социални жилища в IV – ти микрорайон“, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” , по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Беше подновен срока на договора за възлагане на управлението на д-р Петър Георгиев, управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо- фтизиатрични заболявания- Благоевград” ЕООД. Съветниците одобриха и сключване на договор за възлагане управлението на „Благоевград фест” ЕООД- Благоевград на Десислава Кузманова.

0
0
Други новини

Коментирай

Сайтът не носи отговорност за написаните коментари.

error: Съдържанието е под закрила на Авторското право!